تجارت در مقابل قمار


تیم بازاریابی شبکه ای ابر تجارت کهکشان

مثبت اندیشی و شیوه های افزایش ارتباط با دیگران

امروزه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه ناگزيرازارتباط وبرخورد با ديگران هستيم آنچه مسلم است كه هيچ كس قادر نيست بدون كمك ومساعدت وارتباط با ديگران ، نيازهاي معمولي خود را برطرف سازد

متن کل خبر : اامروزه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه ناگزيرازارتباط وبرخورد با ديگران هستيم آنچه مسلم است كه هيچ تجارت در مقابل قمار كس قادر نيست بدون كمك ومساعدت وارتباط با ديگران ، نيازهاي معمولي خود را برطرف سازد .حال سئوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه چگونه بايد با ديگران ارتباط برقرار كنيم وجهت افزايش اين ارتباط چه كارهايي بايد انجام دهيم يا اينكه چه كارهايي نبايد انجام دهيم.

در معاشرت بايد با روي گشاده ونرمي ومهرباني با همه رفتار نمود وتند خويي با هركس كه باشد بد است .اگر خود را در سطح ديگران قرار دهيم واز زبان آنها براي انتقال نقطه نظرهاي خود استفاده كنيم ،اغلب به نتيجه دلخواه مي رسيم وبا ديگران در سطح خود آنها ظاهر شدن همان برقراري ارتباط موثرمي باشد .بعضي ها گمان مي كند كه ارتباط فقط شامل حرف زدن ،نوشتن ويا بحث كردن است ، اينها از عناصر مهم ارتباطي هستند ولي در واقع ارتباط را رفتاري مي گوييم كه پيامي در خود دارد كه توسط طرف مقابل ما درك مي شود، خواه شفاهي باشد يا غير شفاهي ،آگاهانه يا ناآگاهانه ، عمدي و…. ولي اگر ادراك شود ،جنبه پيام ارتباطي پيدامي كندوهمين عدم درك پيام رابطه رامختل،معشوق ونارسامي سازد. ارتباطات عامل ومنشا بسياري از شاديها وغصه ها و رنجها زندگي است ، زندگي شاد ، زندگي سرشار از دوستي است . روشن است كه با افراد متفاوت ، رفتارهاي متفاوتي خواهيم داشت تاكيد بر خصوصيات مشترك ارتباط را موثر مي كند ، ما انسانها با يكديگر مشتركات فراوان داريم ،با كمي تمرين مي توان خود را همراه ديگران بيابيم و با آنها دوست وهم راي شويم.

شيوه هاي افزايش ارتباط خود با ديگران

1)صريح وصادق بودن:

سعي كنيم در روابط خود با ديگران صريح وصادق باشيم ، در گفته هاي خود صريح وصميمي باشيم واز هر نوع ابهامي اجتناب كنيم ، چون اگر منظور خود را با صراحت بيان نكنيم طرف مقابل ما به اشتباه مي افتد وبه حدس وگمان متوسل مي شود واز واقعيت دور مي گردد.

2- احساسات خود را بيان كردن:

بااحساس خود روراست باشيم ، سعي كنيم مشكلات زندگي واحساساتي كه داريم،باهمسر وشريك وباطرف مقابل خوددر ميان بگذاريم .حتي اگر گمان كنيم كه باعث ناراحتي آنها ميشود اگر مي خواهيم با طرف مقابل خود ارتباطي معقول ومنطقي بر پايه تفاهم داشته باشيم ، بهترين روش روراست بودن است واحساس خود را باوي در ميان گذاشتن است .اگر مشكلي را حل نشده باقي بگذاريم ويا موضوعي را كه مداقه وگفتگو در باره آن الزامي است به ميان نكشيم ، مثل اين است كه دمل چركين ودردناكي را سرجايش گذاشته وبه حال خود رها كرده باشيم .

3- زمينه مشترك ونكات مشابه را يافتن :

درجست وجوي زمينه هاي مشترك باشيم، سعي كنيم در ارتباطمان بيشتر ا نكات مشترك ومشابه را بيابيم . اهداف ونيازها ونگرانيها را از نظر او نگاه كنيم وبراي اينكه شرايط طرف مقابل را درك كنيم بايد اموراو را از ديد ونظر او ببينيم وبا پرس وجو ، از اموري كه نگراني او باعث شده ، متوجه گرديم ،همين نكات مشترك زمينه هاي مساعدي هستند كه شالوده همدلي ووحدت وتفاهم را برروي آن مي توان بنا كرد ، عبارتي مثل : ((من وتو هردو همين را مي خواهيم ))را مي توان بيان نمود.

4- همدلي وهمدردي كردن:

سعي كنيم با شخص احساس مشترك داشته باشيم . شادي وغم خود به حساب آوريم وموقعي كه او احساس غم مي كند ما نيز با او همدرد وهم غم شويم وبالعكس مساعي ما اين باشد كه سيستم حسي فردارتباط برقرار كنيم .

5- شنونده خوبي بودن:

شنونده خوبي باشيم وگوش كردن را ياد بگيريم .گوش كردن به سخن وكلام ديگري موجب مي شود تا او در نهايت تجارت در مقابل قمار آرامش خيال ، به طور واقع ، منويات قلبي واحساسات خود را با ما در ميان بگذارد وبرايمان احترام قائل شود وآماده شنيدن نظرات ما شود.

6- سيستم روحي افراد را شناختن وتقليد از آنها:

براي اين كار بايد به دقت به افراد چشم بدوزيم وبه سخنان آنها به دقت گوش فرا دهيم وببينيم غالبا” از چه نوع كلماتي استفاده مي كنند آنگاه با استفاده از همان نوع كلمات ، تقليد از لحن صدا،حالات وحركات چشم ها به گونه اي با آنها نحوه فكر وعملكرد ذهني شان مطابق باشد.

7- شخصيت افراد در نظر گرفتن:

بايد ببينيم طرف مقابل ما چه شخصيتي دارد ، برون گراست يا درون گرا ، براي صميميت با درون گرايان بايد ببينيم چه ايده ها وارزشهاي براي آنها اهميت دارد و آنگاه بكوشيم تا با توجه به چارچوبهاي ذهني شان با آنها رفتار كنيم وصحبت كنيم وبالعكس ، براي همدلي با برون گرايان به آنها نشان دهيم كه آنچه مي گويند وعمل مي كنند با انديشه ورفتار مردم هماهنگ است.

8- تقويت نمودن عزت نفس :

براي تقويت عزت نفس خودبايد با تعمق در ژرفاي وجود از دنياي پيچيده درون خود آگاه شويم ، به كاستي هايمان پي ببريم ، جهت گيري هايمان را در قبال رويدادهاي مردم وشرايط گوناگون بشناسيم وبه فكر اصلاحشان باشيم وبا كمك حرمت نفس وارزشي تجارت در مقابل قمار كه براي خودمان قائل هستيم حق انتخابمان چندبرابرميشود وارتباطمان با ديگران به نحو چشمگيري بهبود مي يابد .

9- محترم شمردن احساس طرف مقابل :

همواره رفتاري احترام آميزداشته باشيم واحساس طرف مقابلمان رامحترم بشماريم،كوچك كردن همديگر،به خصوص درحضور ديگران درمناسبات وروابط ،اثرتخريبي دارد،رفتار توام باظرافت وملايمت نه فقط شامل رفتار مودبانه مي شود،بلكه صفا وصداقت واقعي واعتمادكامل نيز در بردارد.

سكوت پيامي اعجاز گر در امر ارتباط است ويكي از جنبه هاي مهم ارتباط است ، مشروط بر اينكه حاوي پيامي باشد، سكوت مي تواند در مناسبات انسان عشق ورضايت وخشنودي وتفاهم دوگانه واحساسها را منتقل سازد.

11- عدم افراط در موعظه:

منظورمان را به صورت سخنراني ونصيحت خشك تو خالي بيان نكنيم . موعظه مي تواند جنبه افراطي ومخرب درروابط داشته باشدومابايدسعي كنيم حداعتدال رانگاه داريم وبراي سخنانمان ارزش قائل شويم وجايي كه ازمانظرمي خواهند ، نظر بدهيم .

12- وقت وموفقيت شناس بودن :

يادبگيريم كه چه وقت شوخي وچه وقت جدي باشي،هيچگاه طرف مقابلمان رادست نيدازيم ،ازگفتن جملات وكلماتي كه باراخلاقي وفرهنگي مناسبي ندارنددربيان منظورمان ، خوداري نماييم ،شوخي كردن بايدباتوجه به موقعيت وزمان خاصي باشد .

13- مخالفت نمودن به شيوه مناسب :

ياد بگيريم كه چگونه بدون بحث وجدلهاي مخرب ، مخالفت خود را نشان دهيم ، جرو بحثها غالبا” بابلند كردن صدا ، دادوفرياد ، خشم وغضب ، همراه است . بحث وجدلها تا حدود زيادي تحت تاثير گرايشات وخلق وخوي افراد درگير مباحثه قرار مي گيرد .اكثريت مردم فاقد روحيه خود پسندانه افراطي هستند ، به اين علت با تسلطي كه بر نفس خود دارند مي توانند از درگيري واهانت خود داري كنند .كسي كه مي خواهد شمارا خشمگين كندتاازكوره در برويدبهترين راه مقابله باآن برگزيدن روشن سازنده به جاي عكس العمل وروش مخرب ومنفي است كه اوبه آن توسل جسته است .

14)يكي بودن قول وعمل :

سعي كنيم قول وعملمان يكي باشد .هنگامي كه خودمان براي گفته هاي خود ارزش قايل نيستيم ، چه انتظاري مي توان داشت كه ديگران قولها وسخنان ما را محترم بشمارند .هنگامي كه ما قول مي دهيم كاري را انجام دهيم سعي كنيم آن را به مرحله عمل برسانيم واگر ناتوان در انجام آن هستيم هرگز خود مكلف به وعده اي كه از عهده آن بر نمي آييم ، نكنيم روراست وصادقانه بگوييم نمي توانيم .پس براي اينكه ديگران را به خوبي درك كنيم بايد بتوانيم اطلاعات را به خوبي از آنها كسب كنيم واين امر منوط به توانايي ما در دقيق گوش كردن ، دقت نظر ، همدلي ، طرح سئوالات مفيد وسودمند واحترام متقابل است . احترام با سيستم حسي فرد ديگر ، مشاهده همه چيز از نگاه او وسر در آوردن از نيازها وعلايقش به ما كمك مي كند كه اطلاعات را به نحوي دريافت كنيم كه به سهولت قايل فهم وهضم باشد . دو عامل اساسي ارتباط ، همان درك شدن ودرك كردن است . زندگي يك مسابقه صرف نيست،مي توانيدبا اشخاص به گونه اي رفتار كنيد كه هركس خودرا يك برنده در نظر بگيرد واحساس پيروزي كند. شرايط پيروز شدن يكي وباختن ديگري هرگز به نفع كل نيست. همگام شدن نه تنها روي ديگران ، بلكه روي ما نيز تاثير قابل ملاحظه اي بر جاي مي گذارد .وقتي با ديگران همگام مي شويم در واقع به دورن آنها مي رويم ودر ذهن آنهاجا مي گيريم ودر ارتباطمان بايد سعي مان در افزايش وارتفاء بيش ازبيش اين رفتارهاباشدودرنتيجه تجربه اي از آنها پيدا كنيم.همگام شدن موثربه ماامكان مي دهد با ديگران برخورد همدلانه وبه ياد ماندني داشته باش

هیچ رازی درباره بازاریابی شبکه ای وجود ندارد .

هیچ رازی درباره بازاریابی شبکه ای وجود ندارد .

اساسی ترین حقیقت زندگی در دنیای امروز ما تغییر است. این یک قانون است که مردم تمایلی به تغییر ندارند. ما در مقابل تغییر مقاومت می کنیم و دوست داریم کارهایی را انجام دهیم که به وسیله بیشتر مردم پذیرفته شده است. این طبیعت انسان است.

مردم عموما از چیزهایی که ممکن است موجب ایجاد تغییر شوند ، و یا در مورد آن ناآگاه باشند می ترسند. ترس از تغییر موجب به استهزا گرفتن بزرگانی چون کریستوفر کلمب، لوئی پاستور، توماس ادیسون و آلبرت انیشتین شده است. مثالهای دیگری از نحوه تاثیر ترس بر فرآیند پیشرفت وجود دارد.

در اوایل دهه 1960 ، دادن حق امتیاز تجاری (Franchising) یک فناوری انقلابی جدید در تجارت بود و با مقاومت روبرو شد. مجلات و روزنامه ها نوشتند که این یک روش کلاهبرداری و دزدی است. داستان مردمی که تمام زندگی خود را با این روش از دست داده بودند در همه جا شنیده می شد. حرکتی بسیار قوی برای غیرقانونی کردن این روش وجود داشت. در حقیقت این روش با 11 رای در کنگره از غیرقانونی شدن رها شد.

امروزه چیزی که حیله تجاری نامیده می شد بیش از 34 درصد خرده فروشی را در آمریکای شمالی تشکیل می دهد و نزدیک 800 میلیون دلار کالا و خدمات از این طریق ارائه می شود. هر صنعتی همانند این مورد به تدریج کامل می شود. در دهه 1970 ماساژورها به عنوان آدمهای شارلاتان به حساب می آمدند، بازار سهام مشکوک و نوعی از قمار شناخته شد و اولین روزنامه در America British North به نام Public Accurance (سال 1960) به وسیله مسئولان ایالت ماساچوست توقیف شد. در حال حاضر ما تقریباً نمی توانیم بدون وجود این صنایع کارهای خود را انجام دهیم.

پیشتازان این صنعت

همانند تمام مفاهیم قدرتمند ، بازاریابی شبکه ای نیز به دلیل فقدان درک کافی ، با مقاومت روبرو شده است. هیچ رازی در مورد بازاریابی شبکه ای وجود ندارد. این فقط یک روش دیگر فروش و پخش محصولات است. بازاریابی شبکه ای تنها 50 سال سن دارد. و در اوایل دهه 1940 شرکتی به نام California Vitamins دریافت که تمام نمایندگان جدید فروش آنها دوستان و یا خانواده نیروهای فعلی آنها هستند. اولین دلیل این قضیه آن بود که آنها محصول را به قیمت عمده می خواستند . آنها همچنین دریافتند که ایجاد نیروی فروش متشکل از تعداد زیادی از افراد که محصول کمی می فروشند آسانتر از یافتن چند فوق ستاره است که می توانند تعداد زیادی محصول را به فروش برسانند.

بنابراین آنها این دو ایده را با هم ترکیب کرده و یک ساختار فروش مبتنی بر پاداش را طراحی نموند که نیروهای فروش آنها را تشویق می کرد تا از میان مشتریان راضی، نمایندگان فروش جدیدی را به شرکت معرفی نمایند. بسیاری از این نمایندگان جدید دوست و یا فامیل فروشندگان قبلی بوده و آنها نیز به نوبه خود این حق را داشتند که محصولات و این حالت نمایندگی را به دیگران معرفی نمایند و بدین ترتیب شبکه فروش به طور تصاعدی رشد می کرد. شرکت برای فروش محصولات خود توسط کل شبکه فروش یک فرد به او پاداش می داد. بدین ترتیب بازاریابی شبکه ای متولد شد. چند سال بعد این شرکت نام خود را به Nutralite Food Supplement Corporations تغییر داد.

در سال 1956 Nutralite به وسیله دکتر Shaklee Forrest به این بازاریابی شبکه ای پیوست تا شبکه فروش گسترده تری برای محصولات غذایی به دست آورد.

کمی بعد در سال 1959 دو تن از پخش کنندگان قبلی Nutralite به نامهای Rich Devos و Jay Van Andel شرکت Amway را با عنوان روش آمریکایی برای فروش محصولات (American Way of marketing products) تاسیس نمودند. همانند بسیاری از جهشهای ابتکاری، توسعه بازاریابی شبکه ای واقعی یک تصادف بود.

سوء استفاده از رشد تصاعدی برای سالها در مورد بازاریابی شبکه ای صورت گرفته و امروزه نیز ابعاد آن کاملاً شناخته شده نیست. یکی از اولین سوء استفاده ها از مفهوم رشد تصاعدی برای کسب درآمد، جنون نامه نگاری زنجیره ای (letter craze chain) بود که بعد از جنگ جهانی اول آمریکا را در بر گرفت. این نامه ها قول درآمد بالا را در صورت فرستادن ده سنت یا یک دلار به شخصی که در ته زنجیره قرار داشت می داد.

در سال 1974 سناتور Walter Mondale اعلام کرد که چنین شرکتهایی بزرگترین عامل فریب مشتری در سطح ملی هستند.

مراجع قانونگذاری سریعاً اقدام به جمع آوری چنین سوء استفاده هایی نمودند. در اواسط1970 Federal Trade Commission و مراجع قانونی دیگر در سرتاسر آمریکا بدون درک روشن از استفاده قانونی از بازاریابی شبکه ای توجه خود را به سمت تمام شرکتهای بازاریابی شبکه ای معطوف نمودند. در سال 1975 ، FTC بر علیه Amway اعلام جرم نمود و بیان داشت که این شرکت یک طرح هرمی است و با عدم ارائه محصولات خود در خرده فروشی ها از انجام تجارت جلوگیری می کند.

Amway در طول چهار سال و با هزینه کردن مبلغی بالغ بر میلیونها دلار (به شکل قانونی) توانست خود را تبرئه کند. در سال 1979 FTC (Federal Trade Commission) اعلام کرد کهAmway یک ساختار هرمی نیست و درآمد آن حاصل از فروش محصولات می باشد.

همچنین بازاریابی شبکه ای را به عنوان یک روش قانونی و موثر برای پخش محصولات به رسمیت شناخت. بازاریابی شبکه ای در دهه بعدی به شکل انفجاری رشد کرد.

اصل استقلال امضاها

اصل استقلال امضاها (3)

اصل استقلال امضاها یکی از مهم ترین اصول ها در سندهای تجاری مانند چک، برات و سفته است. این اصل به این معنی است که هر شخص امضا کننده ای جدا از دیگر مسئولین و امضا کنندگان اسناد، در مقابل افراد دارنده ی اسناد تجاری مسئول هستند. اگر یکی از مسئولانی که سند را امضا کرده است به دلایل مختلف قانونی از پرداخت آن معاف شود، امضاکنندگان دیگر همچنان مسئول آن سند هستند. مگر در مواردی که آن دلیل قانونی درباره آن ها نیز صدق کند.

بر مبنای قانون هیچ نوشته ای بدون امضا و یا روش های جایگزین آن مانند مهر یا اثر انگشت سندیت و اعتبار ندارد و نمی توان آن را به فرد و یا افراد مختلف انتساب داد. اسناد تجاری نیز مانند دیگر سندها از این قاعده مستثنی نیستند. شخص قانونگذار برای صادر کردن سفته و برات، مهر و یا امضای براتکش و فرد متعهد سفته را لازم دانسته است. ولی در مورد چک بنا به دلایل مختلفی مانند مقررات بانکی و وجود شرایط عمومی برای افتتاح حساب جاری و پیشگیری از قبول نکردن مسئولیت و ادعاهای احتمالی و ضمانت قابل اجرای کیفری صدور چک بلامحل، استفاده از مهر را به تنهایی قبول نکرده است و امضای صادر کننده را لازم دانسته است. البته باید این نکته ذکر شود که استفاده کردن از مهر همراه با امضا مخالفتی با مقررات قانونی ندارد و مطابق نظر قانون گذار تامین می گردد.

در قانون تجارت ایران، مانند قانون متحدالشکل ژنو، در کل امضا به معنی عام گرفته شده است و عبارت است از هر علامتی که بر طبق عرف و عادت هر کشور معرف هویت فرد باشد که بر روی یک سند یا نوشته گذاشته می شود. وجود امضا در یک نوشته و یا اسناد تجاری به معنی اراده انشائی فرد امضاکننده و یا حاکی از قبول کردن و متعهد شدن موضوعی است که در آن سند درج شده است و دارای آثار قانونی خاصی می باشد و همین مساله می تواند بیانگر ایجاد تعهد و الزامی بودن فرد متعهد به انجام تعهدش باشد.

مفهوم اصل استقلال امضاها

همانطور که قبلا گفتیم معمولا در یک سند تجاری امضاکنندگان متعددی مداخله می کنند و تحت شرایطی خاص مسئولیت پرداخت آن سند را بر عهده می گیرند. بر اساس اصل استقلال امضاها، در یک سند تجاری هر امضا باید کاملا مستقل و بدون هیچ گونه ارتباطی با امضاهای دیگر در نظر گرفته شود. پس بر این اساس صحت و یا باطل بودن هر کدام از امضاهای موجود در سند نباید در مورد دیگر امضاها تسری پیدا کند و وضعیت و یا دیگر آثار حقوقی آن را تغییر دهد.

بر اساس قانون تجارت ایران که مورد تایید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است بر اساس اصل استقلال امضاها، چنانچه بعضی از امضاها بر اساس دلایل مختلفی از جمله تقلبی و یا جعلی بودن امضا، عدم اهلیت بدون اعتبار شناخته شوند و یا هر مسئله دیگری باعث عدم تعهد یکی از افراد امضا کننده ی سند شود، تعهد دیگر امضا کنندگان مانند قبل به قوت خود باقی می ماند.

همانطور که می دانیم یکی از شرایط مهم صحت یک معامله اهلیت متعاملین است؛ یعنی شخص معامله گر باید بالغ و عاقل باشد در غیر این صورت امضای او اعتبار قانونی ندارد و تعهدی متوجه او نیست.

این نکته قابل ذکر است که حوادثی مانند مرگ، ورشکستگی و یا حجر شخص امضا کننده بعد از امضای سند تجاری، بر مسئولیت و تعهد شخص تاثیری ندارد.

اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

بر اساس اصل استقلال امضاها، هر فرد امضا کننده یک سند تجاری بر مبنای مقررات موجود مسئول تعهدات ناشی از آن سند تجاری است البته موارد استثنایی هم وجود دارد که عبارتند از: فقدان اهلیت، عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند و یا قصد و رضای امضا کننده

تاسیس این اصل در واقع جهت حمایت دارنده با حسن نیت اسناد تجاری است. همچنین بر اساس قواعد مذکور اصل دیگری نیز بر مبنای اصل عدم توجه ایرادات به خاطر حمایت هرچه زیادتر دارنده بدون سوء نیت اسناد تجاری تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.

سازمان ملل متحد براساس قانون بین المللی ژنو در مورد برات و سفته به شیوه ی صریح و یا تلویحی، این اصول را در قانون تجارت ایران پذیرفته است اما شایان ذکر است که حقوق تجارت بین الملل تجارت در مقابل قمار متن و یا نوشته خاصی را برای بیان کردن اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری اختصاص نداده است. این دو اصل ذکر شده رابطه آشکاری با یکدیگر دارند. بر مبنای این رابطه، در مواردی که اعتبار و اصل استقلال امضاها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم در جریان است و بالعکس هر وقت که یک امضا به دلایل مختلف قانونی دارای اعتبار نباشد ایرادات مربوط به آن نیز در مقابل فرد دارنده پذیرفته می شود.

بر اساس قانون تجارت بین المللی امضای جعل شده در اسناد تجاری، موجب تعهد شخصی که امضای او جعل شده است نمی شود.

مطالعه تطبیقی اصل استقلال امضاها در حقوق ایران

در حالی که مقررات خاصی در مورد اصل استقلال امضاها در حقوق تجارت بین المللی و همچنین حقوق تجارت داخلی بیشتر کشورهای جهان پیش بینی شده است اما در حقوق تجارت ایران در این باره هیچگونه تصریحی نشده است و به همین خاطر اختلاف نظرهای زیادی در این مورد وجود دارد. البته برخی از محققین با توجه به ماده 249 و 251 موجود در قانون تجارت ایران این اصل را استنباط کرده اند اما این اصل به خاطر نقش بنیادین آن در ایجاد اعتماد برای مورد قبول واقع شدن اسناد تجاری و گردش راحت آن به جای وجه نقد باید صراحتا در قانون ایران مورد توجه قرار گیرد و با آن اشاره شود.

بر اساس اصل استقلال امضاها یکی از شرایط صحت معامله، مشروعیت داشتن آن است؛ یعنی هدفی که برای رسیدن به آن طرفین معامله می کنند مشروع باشد. بر اساس مقررات قانون مدنی در معاملات تجاری احتیاجی به تصریح بودن جهت آن نیست ولی اگر تصریح شود باید آن معامله نامشروع نباشد وگرنه معامله باطل است؛ مثلا اگر شخصی در مقابل یک معامله نامشروع مانند قمار سفته و یا براتی را امضا کرده باشد و جهت آن نیز تصریح شده باشد بر اساس قانون مدنی آن سند باطل است. البته قانون مدنی برخلاف جامعیت کلی که دارد چنین مقرراتی را به نحو احسن و خاص پیش بینی نکرده است.

اطلاعاتی در مورد حق

حق حبس به حقی گفته می شود که بر اساس آن در عقود معوض، هر کدام از دو طرف می ‌تواند از پرداخت کردن مبلغی که می بایست آن را بپردازد یا انجام دادن تعهدی که برعهده او می باشد امتناع کند؛ تا شخص مقابل، پولی را که باید پرداخت کند، بپردازد یا پیمانی را که برعهده او گذاشته شده است، به‌ مرحه انجام برساند. برای مثال، در «عقد بیع»، خریدار می ‌تواند واریز وجه معامله را به زمان گرفتن کالا بیندازد. فروشنده هم می ‌تواند واگذاری کالا را تا زمان گرفتن وجه آن به عقب بیندازد. در این مطلب شما را با عقود مجانی و معوض، مفاد حقوقی حق حبس و موقعیت آن در نظام های حقوقی، چگونگی تحقق و انجام آن، گرفته شدن حق حبس و حق حبس در شرایط اقاله یا ابطال قرارداد آشنا خواهیم نمود.

عقود معوض و مجانی

قراردادها و عقودی که بین اشخاص بسته می ‌شوند، به دو گروه عقود معوض و غیرمعوض قسمت بندی می ‌شوند. عقد معوض، به عقدی گفته می شود که بر اساس طبیعت خود، دارای دو مورد (موضوع) می باشد. هر کدام از دو طرف در مقابل سرمایه ای که به میان می آورد یا تعهدی که برعهده می‌ گیرد، سرمایه یا تعهد شخخص مقابل را برای خود تحصیل می ‌کند.

عقد غیرمعوض یا مجانی هم به عقدی گفته می شود که بر اساس آن، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، متعهد به انجام کاری می ‌شوند یا سرمایه ای را مجانا به شخص دیگری واگذار می کنند؛ بدون آن که برای فرد یا افراد دیگر تعهدی ایجاد شود.

حق حبس چیست؟

هر کدام از این دو گروه عقود و قراردادها خصوصیاتی جداگانه از گروه دیگر دارند. یکی از خصوصیات خوب عقود معوض، دارا بودن «حق حبس» است؛ به این معنی که هر کدام از دو طرف عقد می ‌تواند تحت یک سری از شرایط (در صورتی که هر دو عوض، حال یا موجل با اجل با هم برابر باشند)، انجام دادن تعهد منوط به خود را مربوط به انجام تعهد شخص مقابل نماید. به عبارتی دیگر، تا وقتی که شخص مقابل به تعهد خود را انجام نداده باشد، طرف دیگر انجام تعهد خود را می تواند به عقب بیندازد.

حق حبس در نظام های حقوقی

این حق که در شرعیات و حقوق به عنوان حق حبس محسوب می شود، به عبارتی ضمانت انجام تعهداتِ متقابل از جانب طرفینِ قرارداد به چساب می آید. این حق با قصد به وجود آوردن ثبات اقتصادی و برقرار نمودن توازن در روابط متقابلِ هر کدام از طرفین در عقود معوض تنظیم گردیده است.

حق حبس در بیشتر عقود معاوضی راه دارد و در دستگاه ‌های حقوقی مخختلف به ‌رسمیت شناخته می شود. این حق، به معاهده های بین ‌المللی هم راه پیدا کرده است؛ از جمله می ‌توان از «معاهده بیع بین ‌المللی کالا»، مه در سال ۱۹۸۰ به تصویب رسید یاد کرد که در بند ۵۸ آن، در مورد حق حبس اشاره شده است.

در قوانین ایران هم به این حق، در فضاهای مختلفی اشاره شده است. برخی مواقع شبیه عبارت «حق حبس» به ‌کار رفته و برخی مواقع هم از جملاتی شبیه آن مثل «حق امتناع» و… استفاده شده است. برای مثال، در بند۳۷۱ قانون تجارت، مشابه جمله به ‌کار رفته است؛ اما در قانون مدنی، برای توصیف آن از عبارتی مثل «حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن» در بحث بیع و «اجتناب از انجام وظایف زندگی زناشویی» در بحث حق حبسِ زن استفاده شده است.

شرایط تحقق حق حبس

برای این که حق حبس (یا حق اجتناب از انجام تعهدِ قراردادی تا وقت انجام تعهد از جانب شخص مقابل) برای دو طرف قرارداد مقرر باشد، نباید برای انجام یکی از دو تعهد قرارداد، زمان یا وقتی مشخص شده باشد. اگر در هنگام بستن قرارداد یا بعد از آن، برای انجام هر کدام از تعهدات اصلی طرفین (هر کدام از عوضین)، زمان یا وقتی مشخص شده باشد، این حق از شخصی که تعهد وی موجل است، ساقط می ‌شود.

بنابراین برای به وجود آوردن این حق برای دو طرف قرارداد، می بایست تعهدات آن ها در یک زمان تعیین شده باشند؛ به همین ترتیب که یا باید هر دو به نوعی «حال» باشند و هیچ کدام موجل نباشند؛ یا چنانچه موجل و مدت ‌دار می باشند؛ هر دو طرف تعهد موجل و مدت‌ دار باشند؛ آن هم با فرصت برابر! به عنوان مثال چنانچه برای انجام هر دو تعهد، یک ماه وقت مشخص شده باشد (فرصت یا زمان برابر)، بعد از فرا رسیدن فرصت و پایان یافتن زمان تعیین شده، هر کدام از دو طرف، به طرفین حق حبس داده می شود. همین طور، چنانچه فرصت دو عوض یکسان نباشد، فردی که زمان تعهد او بیشتر است، حق حبس پیدا می ‌کند.

استثناهای تحقق حق حبس

قرار تحقق این حق، در یک سری موارد همسان سازی شده یا با استثنا مواجه شده است؛ برای مثال، معاهده بیع بین ‌المللی کالا، بر اصول کلی هم ‌زمانیِ واریز ثمن (نرخ، پول، بها) و واگذار کردن اجناس استثناهایی به شرح زیر وارد کرده است:

بر اساس سومین بند ماده‌ی ۵۸ کنوانسیون، اولین استثنا وقتی اتفاق می افتد که بر اساس قرارداد، شخص خریدار حق داشته باشد جنس را قبل از پرداختِ ثمن (پول) بررسی کند. بنا براین ، خریدار می ‌تواند از پرداخت مبلغ، تا وقتی که به او امکان بررسی کالا داده شود، خودداری کند.

بر اساس ماده ‌ی ۷۵ کنوانسیون، دومین استثنا وقتی اتفاق می افتد که کالا به صورت نسیه به فروش رفته باشد. هر چند این استثنا به عبارتی بیان کننده همان شرط اصلی تحقق حق حبس می باشد که معین می ‌کند هیچ یک از عوضینِ قرارداد نباید موجل و دارای مدت باشند؛ در صورتی که در فروش غیر نقدی، در اصل، پرداخت مبلغ کالا به ‌صورت مدت ‌دار مقرر شده است.

موارد سقوط حق حبس

حق حبس، اصلی نخستین در عقود معاوضی است و لازمه اطلاق این عقود به حساب می آید (لازمه اطلاق به این معنی است که در صورت حرف نزدن طرفینِ قرارداد و ‌درج نکردن شرط مخالف، حق حبس جاری خواهد بود). ولی این حق در حالی ساقط می‌ شود؛ از جمله:

ثبت شرط سقوطِ حق حبس در هنگام نوشتن قرارداد به واسطه طرفین، این حق را ساقط می ‌کند. حق حبس قابل ابطال است؛ به این دلیل که یک حق مالی است و حقوق مالی قابل باطل شدن هستند.

آخرین اخبار

حق طلاق

حق طلاق.

حق طلاق چیست؟ قبل از توضیح حق طلاق در ابتدا لازم است کلیاتی درباره طلاق دانست. طلاق در لغت به معنی رها کردن و گشودن و در فقه اسلامی به معنی زایل کردن ازدواج با لفظ مخصوص است. استادان حقوق فرانسه طلاق را اینگونه می دانند که طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه است […]

دستور موقت

دستور موقت.

دستور موقت چیست؟ قرار دستور موقت امکانی است که در بیشتر مواقع ذینفع یا وکیل او تمایل دارند که آن را حین دعوا (ضمن دعوا) قبل از اقامه ی دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا به کار گیرند. این قرار به دلیل وارد کردن خسارت به شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه […]

اموال ممزوج چیست؟.

در لغت منظور از مزج همان مخلوط کردن است . یعنی دو نفر با اراده و اختیار خود اموال خود را با هم مخلوط کنند . درنهایت به این مال ممزوج می گویند و این مال مشترک خواهد بود . مال ممزوج چیست ؟ از نظر حقوقی منظور از مال ممزوج همان مالی است که […]

میانجی گری.

میانجی گری چیست؟ میانجی گری در واقع پروسه ای است که طی آن شاکی و متهم با مدیریت فرد میانجی‏گر در خارج از محیط دادگاه در خصوص علت جرم به وجود آمده، آثار و نتایج برجای مانده از جرم و همچنین راه های جبران خسارات به وجود آمده از این جرم با شاکی و متهم […]

دادنامه

دادنامه.

درباره دادنامه چه می دانید؟ به صورت کلی می توان گفت دادنامه رأی قاضی به صورت کتبی است اما قبل از آنکه توضیح بیشتری درباره دادنامه ارائه دهیم، به جهت فهم بهتر، مطالبی در اختیار شما قرار داده می شود که با روند قانونی پرونده ها آشنا شوید. رسیدگی قضایی به پرونده های کیفری و […]

دختر جوان در قمار جانش را باخت

دختر جوان در قمار جانش را باخت

دختر جوان که از ناحیه کتف مجروح شده، ساعاتی بعد از انتقال به بیمارستان، به خاطر عفونت جان خود را از دست داده است.

به گزارش ایمنا روزنامه ایران نوشت: دختر جوان که از ناحیه کتف مجروح شده، ساعاتی بعد از انتقال به بیمارستان، به خاطر عفونت جان خود را از دست داده است.

ساعت ۱۱:۴۰ شامگاه ۲۱ آبان، مأموران کلانتری ۱۱۳ بازار در تماس با بازپرس حبیب‌الله صادقی از مرگ دختر جوانی در یکی از بیمارستان‌های پایتخت خبر دادند. با مخابره این خبر به بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت، تحقیقات به دستور او آغاز شد. در بررسی‌های اولیه مشخص شد دختر جوان که از ناحیه کتف مجروح شده، ساعاتی بعد از انتقال به بیمارستان، به خاطر عفونت جان خود را از دست داده است.

خاله این دختر ۲۲ ساله در تحقیقات گفت: خواهرزاده‌ام شیما به تنهایی زندگی می‌کرد. امروز که برای دیدن او به خانه‌اش رفتم، متوجه شدم بی‌حال و نیمه‌هوش روی زمین افتاده است. بلافاصله به اورژانس زنگ زدم و او را به بیمارستان منتقل کردند. شیما از ناحیه کتف مجروح شده بود و وقتی از او پرسیدم چه اتفاقی برائت رخ داده است. او گفت که چهار روز قبل زن جوانی به‌نام تجارت در مقابل قمار سمیرا با چاقو ضربه‌ای به کتفش زده است. اما چون به نظر او ضربه سطحی بوده به دکتر نرفته و خودش زخم را پانسمان کرده بود. با گذشت چهار روز، زخم عفونت کرده و باعث می‌شود که او بی‌حال و نیمه‌جان داخل خانه بیفتد تا من او را پیدا کنم.

به دنبال اطلاعاتی که خاله شیما به تیم جنایی داد، به دستور بازپرس پرونده، تحقیقات برای شناسایی و بازداشت سمیرا ادامه تجارت در مقابل قمار یافت. در حالی که مأموران کلانتری ۱۱۳ بازار مقابل بیمارستان بودند، به خودرویی مشکوک شدند که چند بار بی‌هدف از مقابل بیمارستان عبور کرده و یکی از سرنشینانش زن جوانی بود.

طبق اعلام پرسنل بیمارستان زن جوان لحظاتی قبل به بیمارستان رفته و اطلاعاتی در خصوص شیما گرفته بود. با توجه به مشخصاتی که خاله شیما در خصوص سمیرا داده بود و از سویی حضور او در بیمارستان و گرفتن اطلاعاتی در رابطه با دختر جوان، این احتمال برای مأموران پررنگ شد که وی همان سمیرا است.

با گزارش موضوع به بازپرس جنایی؛ مأموران برای دستگیری سرنشینان خودروی پراید وارد عمل شدند و با تعقیب خودرو، زمانی که زن جوان قصد ورود به مخفیگاهش را داشت، او را بازداشت کردند.

سمیرا که به خاطر مصرف مواد مخدر حال خوبی نداشت، در تحقیقات اولیه گفت: روز حادثه در منطقه دروازه غار با شیما قماربازی می‌کردیم. شرط‌بندی‌مان سر مواد بود، قمار را شیما باخت. اما به جای اینکه شرط خود را پرداخت کند، سوار موتورسیکلتی شد که راننده آن پسر جوانی به‌نام بردیا بود. او بی‌توجه به اعتراضات من می‌خواست فرار کند که عصبانی شدم و می‌خواستم با چاقو ضربه‌ای به کتف بردیا بزنم اما به جای بردیا چاقو به کتف شیما برخورد کرد. من نمی‌خواستم او را با چاقو بزنم، این اتفاق کاملاً ناخواسته بود. بعد از آن نگران شیما شدم و وقتی فهمیدم که حالش بد شده و او را به بیمارستان رسانده‌اند، به آنجا رفتم تا از وضعیت دختر جوان اطلاعاتی به‌دست بیاورم.

با اعتراف سمیرا به قتل ناخواسته، به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت، او در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

صداقت مردم را آرام می کند

بانك مركزي گزارش «تحليل تحولات اقتصاد كلان و اقدامات اين بانك در مرداد ‌ماه ۱۴۰۱» را منتشر كرد. در.

اقتصاد بین الملل

تازه‌‌‌‌‌‌ترین گزارش بانک جهانی از امنیت غذایی در جهان گویای آن است که رشد قیمت داخلی مواد غذایی در جهان همچنان بالاست. تورم داخلی مواد غذایی بر اساس تغییر در قیمت مواد غذایی موجود در شاخص قیمت.

پیروی از روش قیمت‌گذاری «هزینه ازدحام» برای مدیریت آمدوشد خودروها در ساعات اوج ترافیک، از روش‌های مغفول‌‌‌مانده‌‌‌ای است که تجارت در مقابل قمار می‌‌‌تواند شهرها را قابل‌زیست‌‌‌تر و برای کار و زندگی مناسب‌‌‌تر کند.

شاخص سهام اس اند پی ۵۰۰ و نزدک کامپوزیت بدترین عملکرد هفتگی خود را از ماه ژوئن تاکنون تجربه کردند زیرا سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار تعیین نرخ بهره فدرال رزرو هستند و از آنجایی که بیت‌کوین با سهام.

فرش دستباف ایرانی همواره به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین برندهای ایرانیان در سراسر جهان شناخته شده است. اگرچه در سال‌های دور این صنعت-هنر جایگاه شاخصی در حوزه صادرات ایران داشته است اما در سه دهه.

بعد از تعيين نرخ ۴۲۰۰ تومان براي دلار در فروردين‌ماه ۱۳۹۷، تامين ارز براي سه گروه كالاهاي وارداتي اولويت‌بندي شد. سپس وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستي از كالاها را اعلام كرد كه واردات آنها به كشور.

پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

نقطه کور قمار نفتی ترامپ

نقاط کور قمار نفتی ترامپ چیست؟ تحلیل‌های رسانه‌های بین‌المللی حکایت از این دارد که در قمار نفتی ترامپ فقط «آمریکا و عربستان» تعیین‌کننده نیستند. چین، هند، کره‌جنوبی، ژاپن و ترکیه نیز از دیگر متغیرهای تعیین‌کننده نتیجه به حساب می‌آیند. عدم همراهی آنها می‌تواند به منزله شکست خوردن سیاست فروش صفر نفت باشد. علاوه بر این انتظار نمی‌رود اعلام آمادگی عربستان برای افزایش عرضه باعث کاهش قیمت نفت شود. رشد قیمت سوخت در آمریکا نیز می‌تواند عقیم‌کننده نقشه نفتی ترامپ باشد.

روز دوشنبه با شوک بزرگی برای بازار نفت همراه بود. واشنگتن بر‌خلاف اغلب برآوردهای قبلی اعلام کرد معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید نخواهد کرد تا صادرات نفت کشور را متوقف کند. کلاید راسل، تحلیلگر بازارهای کالایی در رویترز بر این باور است که حال دونالد‌ترامپ در قمار نفتی تحریم ایران همه کارت‌های خود را رو کرده است، اما اینکه آیا او کارت درست را بازی کرده یا خیر هنوز مشخص نیست و به کارت‌های دیگر بازیگران اینبازی بستگی دارد. به گفته این کارشناس، هدف ترامپ از عدم تمدید معافیت‌های نفتی اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران است تا به اهداف سیاسی خود دست یابد، اما این حرکت تنها در شرایطی درست عمل خواهد کرد که دیگر بازیگران این عرصه همراستا با آمریکا عمل کنند یا حداقل در مقابل این حرکت ترامپ ایستادگی نکنند. به باور راسل، واکنش‌های خریداران نفت ایران به خصوص چین و هند از یکسو و از سوی دیگر اقدامات عربستان و متحدانش دو بازی مهم و سرنوشت‌سازی است که نتیجه قمار نفتی ترامپ را مشخص می‌کند. علاوه بر این دو، واکنش ایران و همچنین افزایش قیمت سوخت از دیگر موضوعاتی است که ترامپ را از رسیدن به اهدافش باز می‌دارد.

نقش خریداران نفت ایران

معافیت از تحریم‌های ۶ ماهه همزمان با شروع فاز دوم تحریم‌های آمریکا به اجرا درآمد و موعد آنها در دوم ماه مه به پایان می‌رسد. معافیت‌ها به ۸ کشور خریدار نفت ایران اعطا شد اما از این ۸ کشور تنها چین، هند، کره‌جنوبی، ژاپن و ترکیه به خرید نفت ایران در دوران تحریم ادامه دادند. بین این ۵ کشور نیز تنها چین و هند بودند که در هیچ ماهی واردات خود از ایران را قطع نکردند. چین کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز و هند کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه مجاز به خرید نفت از ایران بودند. از این رو این دو کشور به خصوص چین مهم‌ترین‌ بازیگران عرصه تحریم ایران خواهند بود. بر‌اساس آمار به دست آمده از سوی ریفاینیتیو(یک شرکت ردگیری حرکت نفتکش‌ها) میزان واردات نفت چین از ایران در آوریل(ماه جاری میلادی) به ۷۵۰ هزار بشکه در روز رسیده که این مقدار تقریبا حدود نیمی از مجموع صادرات نفت ایران است. چین طی ۶ ماه اخیر و تجارت در مقابل قمار بعد از اعمال معافیت از تحریم‌ها با یک روند صعودی واردات خود از ایران را افزایش داده است. خرید نفت این کشور از ایران در ماه آوریل از سطح واردات ۵۰۰ هزار بشکه‌ای فوریه و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای مارس بیشتر است. راسل بر این باور است که این افزایش خرید نفت چین می‌تواند دو معنا داشته باشد، اول اینکه ممکن است پالایشگران چینی با این پیش‌بینی که واردات از ایران از ماه مه قطع خواهد شد، خرید نفت از ایران را افزایش داده تا آن را در انبارهای خود ذخیره کنند. دوم نیز افزایش خرید نفت از ایران می‌تواند نشان دهنده مخالفت و سرپیچی پکن از دستوراتدولت آمریکا باشد. راسل می‌گوید «از آنجا که قطع صادرات نفت ایران به یکی از اهداف بزرگ ترامپ بدل شده، احتمالا در مذاکرات تجاری بین پکن و واشنگتن موضوع «خرید نفت چین از ایران» یکی از محورهای مهم این مذاکرات خواهد بود. در واقع اگر چین تصمیم بگیرد که خرید نفت از ایران را متوقف کند، طبیعی است که انتظار دریافت امتیازاتی از آمریکا را داشته باشد. چین در حال حاضر با اقدامات ترامپ علیه ایران به شدت مخالفت کرده و آن را موجب بی‌ثباتی بازار نفت و افزایش قیمت‌ها دانسته است. از این رو به گفته سخنگوی وزارت خارجه این کشور، پکن دادخواستی علیه واشنگتن در این خصوص آماده کرده است. گنگ شوانگ گفته است: «همکاری‌های چین با ایران شفاف، قانونی و مشروع بوده و باید از طرف آمریکا محترم شمرده شود. چین برای محافظت از حقوق قانونی شرکت‌های خود تلاش خواهد کرد.»

راسل بر این باور است که هند نیز در این میان نقش مشابهی را بازی می‌کند. این کشور به‌طور متوسط بعد از اعمال تحریم‌ها حدود ۲۹۰ هزار بشکه در روز از ایران نفت خریداری کرده که تقریبا نیمی از میزان خرید آن در دوران پیش از تحریم‌ها است. از سوی دیگر باید توجه داشت که هند نیز اخیرا اختلافاتی با واشنگتن بر سر مسائل تجاری پیدا کرده، ترامپ در ماه مارس معافیت از اعمال تعرفه بر ۶/ ۵ میلیارد دلار واردات کالا از هند را لغو کرد. حال هند ممکن است از اهرم ایران برای فشار به آمریکا برای بازگرداندن معافیت‌های تجاری استفاده کند. مقامات این کشور نیز از عدم تمدید معافیت‌ها ابراز نارضایتی کرده‌اند، با این حال می‌گویند با افزایش خرید نفت از دیگر کشورها ممنوعیت واردات از ایران را جبران خواهند کرد.

کره‌جنوبی و ژاپن نیز با وجود اینکه پیش از اعلام کاخ سفید از عدم تمدید معافیت‌ها خبر داشته‌اند، از این اقدام ابراز نارضایتی کرده‌اند. وزارت خارجه کره‌جنوبی در بیانیه‌ای در واکنش به عدم تمدید معافیت از تحریم‌های نفتی ایران اعلام کرد: دولت کره جنوبی در تمام سطوح برای کسب تمدید معافیت از تحریم‌های نفتی ایران با آمریکا در حال مذاکره است. ژاپن نیز اعلام کرده که بازار نفت را زیر نظر دارد تا مانع از زیان دیدن شرکت‌های ژاپنی شود. ژاپن و کره‌جنوبی بین خریداران نفت ایران بهترین روابط را با واشنگتن دارند و پیش از شروع تحریم‌ها در نوامبر واردات از ایران را قطع کرده بودند. ترکیه دیگر خریدار نفت ایران نیز که در روابط خود با آمریکا با چالش‌هایی مواجه است و پیش از تحریم‌ها حدود ۵۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران خریداری می‌کرد، به عدم تمدید معافیت‌ها انتقاد کرده است. وزیر خارجه این کشور در توییتر خود نوشت: این تصمیم به نفع صلح و پایداری منطقه نیست. ما تحریم‌های یک‌جانبه و اجبار در نحوه ایجاد روابط با همسایگان خود را قبول نداریم.

عربستان؛ بازیگر سمت عرضه

راسل، اقدامات عربستان و متحدان این کشور در منطقه خاورمیانه را به‌عنوان دومین بازی کلیدی در قمار نفتی ترامپ معرفی می‌کند. طبق بیانیه‌ای که توسط کاخ سفید منتشر شده، آمریکا با عربستان و امارات متحده عربی اتحادی را علیه نفت ایران تشکیل داده است. به این معنا که آمریکا خرید نفت از ایران را تحریم کرده و در مقابل عربستان و امارات وعده داده‌اند با افزایش تولید مانع از ایجاد کمبود عرضه در بازار شوند؛ با این حال ممکن است اقدامات عربستان و متحدانش به اندازه‌ای نباشد که موجب جلب رضایت ترامپ شود. راسل در این خصوص می‎گوید: «ممکن است ترامپ مطمئن باشد که عربستان متحد خوبی برای آمریکا در این مسیر است و با افزایش تولید کاهش عرضه نفت ایران را جبران می‎کند.» بر اساس آمار ریفاینیتیو، میزان صادرات نفت ایران در ماه آوریل ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز بوده که حدود یک میلیون بشکه نسبت به تجارت در مقابل قمار تجارت در مقابل قمار پیش از شروع تحریم‌ها کاهش را نشان می‌دهد. راسل بر این باور است که جبران کاهش عرضه نفت ایران در بازار نفت توسط عربستان امکان‌پذیر است؛ اما سعودی‎‌ها ابتدا ارزیابی می‌کنند که چه میزان افزایش عرضه برای بازار نفت سودمند است. به گفته این تحلیلگر بازار نفت، از نگاه سعودی‌ها آن میزان افزایش عرضه برای بازار نفت مفید است که ترامپ را آرام کند و به نیاز پالایشگران به خصوص در آسیا پاسخ داده شود. در واقع سعودی‌ها به نیاز بازار پاسخ خواهند داد و کاهش قیمت نفت را هدف‌ قرار نمی‌دهند. بیانیه عربستان بعد از اعلام کاخ سفید مبنی بر عدم تمدید معافیت‌ها این موضوع را تایید می‌کند. در این بیانیه آمده است: «عربستان با دیگر تولیدکنندگان نفت هماهنگ خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که به نیاز بازار پاسخ داده می‎شود و بازار از تعادل خارج نخواهد شد.»

بازی ایران در تنگه

راسل بر این باور است که «اگر چین و هند و دیگر خریداران نفت ایران در زمین ترامپ بازی و عربستان و متحدانش هرگونه کمبود عرضه را جبران کنند، احتمالا واشنگتن در بازی تحریم‌ نفت ایران برنده می‎شود. با این حال باید توجه داشت که ایران هنوز دست خود را به‌طور کامل باز نکرده است.» این تحلیلگر بازار نفت با اشاره به نزدیک بودن ایران به تنگه هرمز و نفوذ تهران در برخی کشورهای منطقه، احتمال مقابله سیاسی و نظامی ایران در پاسخ به فشارهای واشنگتن را مطرح می‌کند. در این میان وزیر نفت کشورمان بر این باور است که نفت ایران قابل حذف شدن نیست. بیژن زنگنه در این خصوص روز گذشته در جمع نمایندگان مجلسگفت: «قطعا خواب به صفر رساندن خرید نفت از ایران تعبیر نخواهد شد و با تمام توان در جهت شکستن تحریم آمریکا عمل می‌کنیم. وضعیت عرضه و تقاضا در بازار نفت شکننده است. بیانیه آمریکا و حامیان منطقه‌اش برای اطمینان دادن به بازار نفت و جلوگیری از قیمت نفت نشان‌دهنده‌ نگرانی آنها از بی‌ثباتی و شکنندگی بازار نفت است که این بازار بسیار غیر قابل پیش‌بینی است.» وزیر نفت تاکید کرد: در این اوضاع نمی‌توان گفت که در این بازار می‌توان به اندازه کافی نفت تولید کرد یا برخی کشورها و شرکت‌ها هم به آمریکا برای مصرف نفت ایران فشار می‌آورند. آمریکا و هم‌پیمانانش با سیاسی کردن نفت و استفاده از آن به‌عنوان سلاح، اشتباه بزرگی مرتکب شدند که با توجه به وضعیت بازار دودش به چشمان خیلی‌ها می‌رود.

تنگناهای قیمت سوخت

اما اهرم دیگری که می‌تواند بازی را بر هم بزند، افزایش قیمت سوخت است. هرچند به نظر می‎رسد عربستان و متحدانش برای جبران نفت ایران مشکل چندانی نداشته باشند، اما باید توجه داشت که نفت ایران از نوع سنگین است و در حال حاضر نیز بازار با کمبود نفت سنگین مواجه است و این موضوع به افزایش قیمت نفت سنگین و ترش نسبت به نفت سبک و شیرین منجر شده است. این در حالی است که پالایشگران آسیایی بیشتر به خرید نفت نفت سنگین علاقه‌مندند. بنابراین عدم تمدید معافیت‌ها می‌تواند فشار بر قیمت سوخت به‌خصوص سوخت‌های میان تقطیر از جمله گازوئیل را به دنبال داشته باشد. راسل در این باره می‎گوید: «این تنها سیاست نیست که تعیین می‌کند ترامپ در این بازی برنده است یا خیر. اگر قیمت سوخت به دلیل عدم دسترسی پالایشگران به نفت مناسب و مورد نیازشان شروع به افزایش کند، مصرف‌کنندگان می‌دانند به کدام سمت خشم خود را هدایت کنند.» از سوی دیگر اگر عربستان به قدری نفت تولید نکند که قیمت‌ها را پایین بیاورد، افزایش قیمت بنزین می‎تواند به اهرمی برای فشار سیاسی به ترامپ بدل شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.