الگو های موجود در شمع ها


بهتر است نگه داشتن تسمه در سطح پشتیبانی و مقاومت ظاهر شود

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه عددی ظرفیت باربری گروه شمع­های مخروطی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی مهندسی عمران گرایش خاک و پی

بررسی و مقایسه عددی ظرفیت باربری گروه شمع­های مخروطی و استوانه­ای به روش اجزای محدود سه بعدی

استاد راهنما

دکتر نادر هاتف

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

در این تحقیق ظرفیت باربری گروه شمع‌های مخروطی و گروه شمع‌های استوانه‌ای با حجم یكسان محاسبه شده و مورد مقایسه قرار می‌گیرند. با توجه به كم بودن بررسی‌های عددی و مدلسازی‌ها توسط نرم افزار برای شمع‌های مخروطی نسبت به آزمایش‌های آزمایشگاهی در این زمینه، در این تحقیق مدلسازی گروه شمع‌ها توسط نرم‌افزار سه بعدی2012 PLAXIS با بهره گرفتن از روش اجزای محدود انجام شده است. همچنین با توجه به اهمیت شمع‌ها در گروه نسبت به شمع‌های تكی، در این تحقیق هدف اصلی بررسی جزئی رفتار گروه‌ شمع‌های مخروطی و مقایسه آن با گروه شمع‌های استوانه‌ای هم حجم است. بدین منظور نمودارهای بار- نشست هر گروه شمع تحت یک بار دلخواه بدست آمده كه با بهره گرفتن از این نمودار و با تكنیك‌های موجود ظرفیت باربری كل گروه شمع محاسبه شده است. سپس مدل گروه شمع را برای دومین بار تحت باری برابر با ظرفیت باربری خودش قرار داده تا بتوان مشخصات گروه شمع از جمله وضعیت تنش موجود در اطراف بلوك گروه شمع‌ها، نشست گروه شمع ها، راندمان گروه شمع ها و … را تعیین كرد و در نهایت مقایسه‌ای را برای هر دو گروه شمع مخروطی و استوانه‌ای هم حجم متناظر انجام داد. برای محاسبه‌ی راندمان گروه هر شمع، شمع تكی از آن گروه جداگانه مدلسازی شده و مانند قبل مورد بارگذاری قرار گرفته است تا ظرفیت باربری كل شمع تكی از هر گروه نیز بدست آید. مدلسازی‌ها در خاك ماسه‌ای و با شمع‌هایی از جنس بتن در مقیاس واقعی انجام شده‏اند. پارامترهایی كه در این مدلسازی‌ها متغیر بوده تا تأثیر تغییرات آن‌ ها واضح‌تر شود، عبارتند از : زاویه مخروط شدگی، زاویه اصطكاك داخلی خاك ماسه‌ای، زاویه اتساع و ضریب فشار جانبی خاك .

واژه‌های كلیدی: شمع مخروطی، اجزای محدود، ظرفیت باربری، مدلسازی سه بعدی، انتگرال‌گیری عددی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1-2- هندسه متعارف برخی شمع­های درجا …………………………………………………………………. 3

1-3- نحوه قرارگیری شمع‌ها در خاک …………………………………………………………………………… 5

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

2-2- مطالعات آزمایشگاهی انجام شده بر روی شمع‌های مخروطی …………………………….. 10

2-3- مدل‌سازی‌های انجام شده برای شمع‌های مخروطی ……………………………………………. 17

2-4- روش‌های تحلیلی برای شمع‌های باریک شونده …………………………………………………… 19

فصل سوم: روش تحقیق

3-3- مشخصات خاك‌های مورد استفاده ………………………………………………………………………… 28

عنوان صفحه

3-7- نحوه‌ی آنالیز مد‌ل‌ها و بدست آوردن نتایج …………………………………………………………… 35

3-8- نحوه مدلسازی در برنامه PLAXIS سه بعدی2012 ………………………………………. 37

فصل چهارم: تفسیر نتایج

4-3- روش‌های محاسبه‌ی ظرفیت باربری در این تحقیق با بهره گرفتن از نمودارهای نیرو-

4-3-1- روش مماس بر منحنی “US Army Corps of Engineers” …… 45

4-4- نتایج شمع تكی در ماسه و رس ……………………………………………………………………. 47

4-4-1- تفسیر نتایج شمع تكی در ماسه و رس ……………………………………………………. 49

4-5- نتایج گروه شمع‌ها در ماسه و رس ……………………………………………………………………….. 50

4-5-1- تفسیر نتایج گروه شمع‌ها در ماسه و رس ……………………………………………….. 52

4-6- مقایسه نمودارها و واریوگرام ها ……………………………………………………………………………… 56

4-7- مقایسه ظرفیت باربری گروه شمع‌ها در ماسه و رس …………………………………………… 59

4-8- ارائه رابطه‌ای برای كارآمدی گروه شمع‌های مخروطی و استوانه‌ای …………………… 64

4-8-1- مقایسه معادله‌ی بدست آمده برای بازدهی گروه شمع‌ها با دیگر معادلات

4-9- بازدهی اصطكاكی و اتكایی شمع‌ها …………………………………………………….. 72

4-10- مقایسه‌ی فاكتور نشست در گروه شمع‌های استوانه‌ای و مخروطی در ماسه ….. 74

4-11- بررسی وضعیت تنش ها روی صفحات بلوک گروه …………………………….. 76

4-11-1- وضعیت تنش‌های برشی روی صفحات دیواره بلوك گروه شمع‌ها …….. 76

عنوان صفحه

4-11-2- وضعیت تنش در صفحات انتهایی بلوك گروه شمع‌ها بدون در نظر گرفتن

4-11-3- نقاط پلاستیک و الاستیک ……………………………………………………………………… 79

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

مقدمه

شمع‌ها اعضای سازه‌ای از چوب، بتن، فولاد و یا مصالح دیگر هستند كه برای انتقال بارهای سطحی به سطوح پایین‌تر در خاك مورد استفاده قرار می‌گیرند. این انتقال توسط توزیع بار در طول بدنه شمع یا انتقال مستقیم بار به لایه پایین‌تر از طریق نوك شمع صورت می‌گیرد كه حالت اول را شمع اصطكاكی و حالت دوم را شمع اتكایی گویند. معمولاَ همه‌ی شمع‌ها بار را به صورت تركیبی از اصطكاك بدنه و مقاومت نوك انتقال می‌دهند مگر مواردی كه مثلاَ شمع در یک خاك خیلی نرم نفوذ كرده تا به یک بستر سخت برسد. شمع‌ها معمولاً برای اهداف زیر استفاده می‌شوند:

1- انتقال بار سازه‌های عظیم به درون لایه‌های زیرین. (بارهای عمودی و جانبی)

2- مقاومت در مقابل نیروی كششی رو به بالا یا واژگونی به عنوان مثال برای پی‌های یكنواخت در زیر سطح آب یا برای نگه‌داشتن پایه‌های پل در مقابل واژگونی ناشی از بارهای جانبی نظیر باد.

3- تراكم لایه‌های نرم و غیرچسبنده توسط تركیبی از جابه‌جایی‌ها توسط حجم شمع و حركت شمع به شیوه‌ی لرزشی . این نوع شمع‌ها ممكن است بعداً بیرون كشیده شوند.

4- كنترل نشست، هنگامی كه پی نواری یا گسترده روی خاكی كه در زیر آن لایه‌ای با قابلیت تراكم زیاد قرار دارد.

5- سخت‌تر كردن خاك در زیر پی برای كنترل دامنه ارتعاش و فركانس طبیعی سیستم.

6- به عنوان ضریب اطمینانی بیشتر برای پایه‌ها یا تكیه‌گاه‌های پل.

7- در سازه‌های فراساحلی برای انتقال بارها در بالای سطح آب به خاك زیرین. گاهی اوقات برای كنترل حركات زمینی (برای مثال زمین لغزش‌ها). شمع‌ها تحت بارهای عمودی و جانبی ممكن است گسیخته شوند. همچنین در اعضای طویل ممكن است گسیختگی كمانشی رخ دهد.

یک پی به صورت شمع بسیار هزینه‌برتر از پی نواری و تقریباً هزینه‌برتر از یک پی گسترده است. در هر مورد طراحی پی‌ها مطالعات در مورد مشخصات خاك محل بسیار حائز اهمیت است. زیرا براساس این مطالعات باید با دقت تصمیم‌گیری شود كه آیا نیاز به شمع است و اگر هست آیا به تعداد بیشتری یا طول شمع بیشتری نیاز است.

ظرفیت باربری شمع به معنای حداكثر بار وارده به شمع می‌باشد، كه شمع تحت اثر آن به میزان قابل قبولی نشست كند. در نظر گرفتن ظرفیت باربری به میزان بیشتر از مقدار واقعی، چه بسا موجب وارد آمدن خسارت سنگین به سازه‌ها و یا زوال كلی آن­ها شده است. از طرف دیگر در نظر گرفتن آن به میزان كمتر از مقدار واقعی، باعث بزرگ شدن بیش از حد ابعاد شمع شده و آن را غیراقتصادی می‌سازد. ظرفیت باربری نه تنها به مشخصات مكانیكی خاك و شرایط محیطی بستگی دارد، بلكه تابعی از شكل، ابعاد، جنس و نحوه اجرای آن می‌باشد. به دست آوردن یک رابطه كلی برای محاسبه ظرفیت باربری شمع‌ها حتی با در نظر گرفتن تعداد محدودی از عوامل مؤثر در آن، منجر به معادلات دیفرانسیل بسیار پیچیده‌ای می‌شود كه حل آن­ها در حالت كلی مقدور نبوده و تنها در برخی حالات محدود میسر می‌باشد. اگرچه كه امروزه روش های تحلیلی سودمندی مانند روش اجزای محدود باعث شده تا گرایش به سمت روش‌های تحلیل عددی افزایش یابد. البته باید توجه داشت كه نتایج حاصل از مدلسازی‌های اجزای محدود و یا روش‌های مشابه باید حتماً با نتایج آزمایشگاهی صحت سنجی شوند تا قابل استفاده باشند.

1-2- هندسه متعارف برخی شمع‌های درجا

یک شمع درجا با حفر یک سوراخ در زمین و پركردن آن با بتن شكل می‌گیرد. این سوراخ ممكن است به صورت صندوقچه حفر شده و یا به وسیله راندن یک پوسته یا لوله جداری در زمین ایجاد شود. لوله جداری می‌تواند توسط یک محور فولادی در زمین رانده شود؛ به طوریكه محور فولادی در هنگام بالا آمدن، لوله جداری را رها می‌كند.

شكل (1-1) برخی از شمع‌های درجا كه استفاده از آن‌ ها رایج است را نشان می‌دهد. باید توجه داشت كه این شمع‌ها به طور كلی سه نوع می‌باشند. (1) پوسته‌ای یا جداره‌ای (2) فاقد پوسته و (3) پایه ستونی.

شکل 1-1- هندسه برخی شمع­های درجا [1]

در شكل (1) موارد (a) و (b) شمع‌های بدون پوسته هستند. موارد (b) و (c) شمع‌های پایه ستونی هستند كه حداكثر تا 35 متر طول دارند. شمع‌های (c) تا (h) از نوع پوسته‌ای هستند كه در بین آن‌ ها (f) و (g) شمع‌های مخروطی و (h) شمع مخروطی پله‌ای می‌باشد.

شمع‌های با مقطع متغیر شمع‌هایی هستند كه مقاطع عرضی در قسمت سرشمع نسبت به نوك بزرگتری دارند. یكی از انواع شمع‌های الگو های موجود در شمع ها با مقطع متغیر شمع با مقطع دایروی متغیر می‌باشد كه از لحاظ شكل ظاهری به شكل مخروط بوده و به شمع مخروطی شهرت دارد (شكل 1- موارد f و g). شمع‌های به شكل مخروط یک مزیت اساسی نسبت به شمع‌های استوانه‌ای دارند و آن این است كه در حالت اصطكاك به طرف پایین، نیروی محوری شمع از قسمت سرشمع به سمت نوك شمع كم می‌شود پس از لحاظ مقطع برای انتقال بار سازه‌ای به خاك هر چه به سمت پایین شمع می‌رویم به مقاطع كوچكتری نیاز می‌باشد كه این موضوع را در شمع‌های مخروطی مشاهده می‌كنیم. این امر باعث صرفه‌جویی در حجم مصالح و توزیع صحیح مصالح در شمع می‌شود. همچنین برای شمع‌های تحت بار جانبی هنگامی كه بار جانبی به قسمت سرشمع اعمال می‌شود، از سر شمع به نوك شمع به دلیل انتقال بار به خاك از مقدار نیروی افقی در بدنه سازه‌ای شمع كاسته می‌شود كه این امر با شكل و حجم مصالح و اندازه مقاطع شمع مخروطی كه روندی كاهنده در طول شمع دارد مطابقت دارد و در كل می‌توان گفت كه شمع‌های مخروطی نسبت به شمع‌های استوانه‌ای دارای یک توزیع مناسب‌تر مصالح برای انتقال انواع بارگذاری‌ها می‌باشند. برای آنكه یک شالوده به عنوان شمع تعریف شود لازم است كه نسبت عمق به عرض متوسط یا شعاع حداقل برابر 6 باشد. طبق این تعریف حداكثر زاویه‌ای كه برای یک شمع مخروطی می‌توان در نظر گرفت 9/46 ◦ درجه می‌باشد. بیشتر روابطی كه تاكنون برای شمع‌ها انتشار یافته‌اند مربوط به شمع‌های استوانه‌ای یا منشوری می‌باشند، در حالی كه برای شمع‌های مخروطی رابطه تئوری مشخصی ارائه نشده است كه بتواند رفتار آن­ها در خاك را مشخص كند. با این حال در سه دهه اخیر یک افزایش در علاقه مندی به مطالعه، برای بررسی رفتار شمع‌های مخروطی دیده شده است.

1-3- نحوه قرارگیری شمع‌ها در خاك

شمع‌ها از طریق چندین روش در خاك قرار می‌گیرند:

1- راندن شمع در خاك توسط ضربات ثابت متوالی در بالای شمع با بهره گرفتن از چكش شمع. این روش صدا و لرزش‌های محلی قابل توجهی ایجاد می‌كند كه ممكن است توسط آیین‌نامه‌های محلی یا سازمان‌های محیط زیستی مجاز نباشد و همچنین ممكن است به سازه‌های اطراف خسارت وارد كند.

2- راندن شمع در الگو های موجود در شمع ها خاك توسط دستگاه لرزش متصل به سرشمع. این روش معمولاً بی‌سروصدا است. این روش برای راندن در خاك‌های با چسبندگی كم كاربردی‌تر است.

3- جك كردن شمع. این تكنیک برای شمع‌های كوتاه و سخت كاربردی‌تر می‌باشد.

4- حفر كردن یک سوراخ و قراردادن شمع درون آن یا به صورت رایج‌تر، پركردن حفره با بتن.

1-4- گروه شمع‌ها

گروه شمع‌ها با بارگذاری عمودی

وقتی كه تعدادی شمع در كنار هم جمع می‌شوند، معقول است كه انتظار داشت كه فشارهای ایجاد شده در خاك ناشی از اصطكاك جانبی و یا مقاومت اتكائی همانطور كه در شكل زیر نشان داده شده روی هم بیافتند. (شكل2-1)

شکل 1-2- تنش­ها اطراف یک شمع اصطکاکی وتداخل محدوده تنش­ها دریک گروه[1]

شدت فشار اضافی، به بار شمع‌ها و فواصل آن­ها بستگی خواهد داشت و اگر تا حد كافی بزرگ شود خاك در برش گسیخته خواهد شد و یا نشست‌های اضافی خواهیم داشت. شدت تنش در نواحی تنشی روی هم افتاده به طور واضحی با افزایش در فواصل شمع‌ها (S) كاهش خواهد یافت. اگرچه كه فواصل زیاد اغلب غیرعملی هستند. زیرا معمولاً كلاهك گروه شمع برای تكیه‌گاه ستون‌های سازه و همچنین پخش كردن بار روی چندین شمع بر روی سر تمام شمع‌ها به صورت یكپارچه ساخته می‌شود و همین عامل می‌تواند باعث محدود شدن فاصله‌ی شمع‌ها از هم شود. (شكل 1-3)

شکل 1-3- الگوهای متعارف گروه شمع­ها-(a) برای دال­های بتنی تکی(b) برای دیوارهای بتنی[1]

با توجه به كم بودن بررسی‌های عددی و مدلسازی‌ها توسط نرم‌افزار برای شمع‌های مخروطی و به خصوص برای گروه شمع‌های مخروطی نسبت به آزمایش‌های آزمایشگاهی در این زمینه، در این تحقیق هدف مدلسازی گروه شمع‌های مخروطی و استوانه‌ای با بهره گرفتن از نرم‌افزار سه بعدی “PLAXIS” و در نهایت مقایسه و بررسی نتایج حاصل از مدلسازی‌ها با بهره گرفتن از نمودارهای بار- نشست می‌باشد. بنابراین مشخصه‌ هایی از گروه شمع‌ها یعنی زاویه مخروط شدگی، زاویه اصطكاك داخلی خاك ماسه‌ای، ضریب فشار جانبی خاك و زاویه اتساع خاك در گروه را تغییر می‌دهیم و مدل‌ها را با هم مقایسه می‌كنیم. باید توجه داشت كه برای شمع‌های مخروطی، زاویه مخروط شدگی را از صفر تا 1/6 ° در چند مرحله افزایش می‌دهیم. در طول مراحل مدلسازی طول همه‌ی شمع‌ها ثابت می‌باشد و فاصله‌ی شمع‌ها از یكدیگر نیز در گروه شمع‌ها بهینه انتخاب شده و ثابت می‌ماند. مدلسازی‌ها برای گروه شمع‌های 4 تایی انجام می‌شوند. پس از بدست آوردن نمودارهای نیرو- نشست برای هر گروه شمع ظرفیت باربری كل هر گروه با بهره گرفتن از چندین تكنیک متفاوت و مرسوم اندازه‌گیری شده و گروه شمع دوباره تحت همان نیرو مورد آنالیز قرار می‌گیرد. سپس نتایج حاصل از آنالیز ثانوی را برداشت كرده و با بهره گرفتن از یک سری داده‌های مربوط به تنش مؤثر قائم و بردن آن­ها به نرم‌افزار تجاری “surfer 2009” یک انتگرال‌گیری عددی روی سطح كف شمع‌ها انجام می‌دهیم تا مقدار ظرفیت باربری اتكائی و اصطكاكی شمع‌ها را نیز در اختیار داشته باشیم. بدین صورت مقایسات بهتری را برای هر گروه شمع خواهیم داشت.

در فصل بعدی از پایان نامه مروری بر تحقیقات و مطالعات انجام شده و روش‌های محاسبه ظرفیت باربری شمع‌های مخروطی و استوانه‌ای خواهیم داشت.

تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال چیست؟

با افزایش محبوبیت بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده، تعداد معامله گران در بازار رمزنگاری نیز افزایش می یابد. نوسانات زیاد ارزهای رمزنگاری شده به معامله گران اجازه می دهد تا از نوسانات قیمت پول خوبی به دست آورند اما تمرکز بر شانس در معاملات ایده خوبی نیست. یک معامله گر باید به طور مداوم بازار را تحلیل کند، خوشبختانه امروزه چندین روش تجزیه و تحلیل بازار موجود است. یکی از این روش ها، تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال است.

روش یادگیری تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

روش یادگیری تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال، روشی است که برای تعیین چگونگی و زمان معامله دارایی و پیش بینی حرکت احتمالی قیمت، از طریق مطالعه داده های گذشته بازار امکان پذیر است. برخلاف تحلیل بنیادی، تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال در بازار، سعی در تعیین "قیمت واقعی" دارایی ندارد اما در عوض، به سابقه حرکت قیمت دارایی متکی است.

نظریه داو

تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال بر اساس نظریه داو است، که از نام سازنده آن چارلز داو نامگذاری شده است. این نظریه شامل شش ایده اساسی است.

1. بازار همه چیز را تخفیف می دهد. بر اساس این ایده، قیمت یک دارایی در حال حاضر شامل تمام اطلاعات مربوط به این دارایی، از جمله احساسات بازار و انتظارات معامله گران است.

2. سه نوع روند بازار وجود دارد: حرکت قیمت ها آشفته نبوده و در روندها به صورت معمولی حرکت می کند. روندهای اصلی یا اولیه وجود دارد که از چند ماه پیش تا بیش از یک سال ادامه دارد. برخی از مواقع در روندهای اولیه، روندهای ثانویه ای نیز وجود دارد که در اصطلاح به آنها اصلاح گرایش های اولیه گفته می شود و معمولا چند هفته بیشتر طول نمی کشد. روندهای کوتاه یا جزئی وجود دارد که کمتر از یک یا دو هفته طول می کشد.

برای درک درستی از تحلیل تکنیکال، به شما دوره استراتژی تحلیل تکنیکال را پیشنهاد می دهیم.

3. سه مرحله از روندهای اولیه وجود دارد. هر روند اولیه دارای سه مرحله متوالی است:

 • تجمع: در این مرحله، معامله گران با تجربه، شروع به خرید یا فروش دارایی می کنند. از آنجا که تعداد آنها بسیار کم است، قیمت نیز تغییر چندانی نمی کند.
 • مشارکت عمومی: همانطور که معامله گران بیشتری متوجه روند جدیدی می شوند و آن را دنبال می کنند، قیمت به سرعت تغییر می کند.
 • توزیع: معامله گران باتجربه در طول گمانه زنی های گسترده شروع به توزیع دارایی های خود می کنند.

4. شاخص ها باید یکدیگر را تأیید کنند. سیگنال های یک شاخص باید سیگنال های شاخص دیگر را تأیید کنند. از نظر بازار ارزهای رمزنگاری شده، این اصل را می توان در ارتباط بین حرکت جفت ارزهای رمزنگاری شده مشاهده کرد.

5. حجم باید روند را تأیید کند. اگر حرکت قیمت با افزایش حجم همراه باشد، به این معنی است که قیمت در جهت روند حرکت می کند. در صورت کاهش حجم، قیمت برخلاف روند حرکت می کند.

6. یک روند ادامه می یابد تا زمانی که سیگنال های واضحی از واژگونی خود نشان دهد. به احتمال زیاد قیمت تا روند فعلی مطابقت دارد تا اینکه تغییر روند شکل گیرد. شناسایی روند معکوس در روندهای اولیه می تواند مشکل باشد. معکوس ها اغلب با روندهای ثانویه اشتباه گرفته می شوند.

چگونه نمودارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال را بخوانیم؟

نحوه خواندن نمودارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

روش های زیادی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال وجود دارد اما هریک به یک نوع خاصی تعلق دارند:

 • تجزیه و تحلیل شمعدانی
 • الگوهای نمودار
 • فراوانی معامله، حجم و .
 • اندیکاتورهای تکنیکال
 • سطوح مقاومت و حمایت

معامله گران باتجربه معمولاً چندین روش مختلف را در روش های خود ترکیب کرده و منتظر تأیید متقابل آنها هستند. یک سیگنال تأیید شده را می توان برای تصمیم گیری مطمئن تر دانست.

این نکته را در نظر داشته باشید که نمی توان به طور دقیق مشخص کرد که قیمت در آینده چگونه حرکت می کند اما می توان تعیین کرد که چه موقعیت هایی احتمالاً برای باز کردن موقعیت مناسب بوده و کدام موقعیت ها مناسب نیستند. به همین دلیل همیشه مهم است که مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید.

تایم فریم معاملات

هیچ زمان بندی کاملی برای هر ارز دیجیتال وجود ندارد. بازه های زمانی طولانی تر به طور کلی مهمتر هستند اما این بدان معنا نیست که در بازه های زمانی کوتاه تر معاملات خوبی پیدا نمی کنید. چندین بازه زمانی را بررسی کنید و فرصت های معاملاتی را بر این اساس ارزیابی کنید.

انتخاب یک بازه زمانی به استراتژی معامله گر بستگی دارد. به اصطلاح اسکالپرها، که موقعیت های خود را به سرعت باز و بسته می کنند، بازه های زمانی بسیار کوتاهی مانند نمودارهای 1 دقیقه یا 5 دقیقه را ترجیح می دهند. معامله گرانی که معمولاً در یک روز وارد معاملات می شوند و از آن خارج می شوند، در درجه اول از نمودارهای 5 دقیقه ای، 15 دقیقه ای یا ساعتی استفاده می کنند اما آن دسته از معامله گرانی که رویکرد بلندمدت را برای معامله ترجیح می دهند از نمودارهای روزانه یا حتی هفتگی استفاده می کنند. وقتی بازار نوسانات شدیدی را تجربه می کند، اغلب زمان کوتاه تری برای شناسایی نقاط ورود و خروج مورد نیاز است.

حجم معاملات

حجم معاملات نقش مهمی در تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال دارد. حجم، تعداد ارزهای دیجیتالی معامله شده در بازه زمانی انتخاب شده است. در نمودارهای تحلیل تکنیکال، نمودار افقی نشان دهنده قیمت و نمودار عمودی حجم را نشان می دهد. هر چقدر حجم معاملات بیشتر باشد، روند معاملات قویتر خواهد بود.

کندل استیک

کندل استیک تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

کندل استیک های ژاپنی محبوب ترین نوع نمودار برای خواندن و تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت هستند. هر یک از این کندل ها، حرکت قیمت ارز دیجیتال را در بازه زمانی مشخص نشان می دهد. هر کندل از یک بدنه و تا دو سایه تشکیل شده و می تواند سبز یا قرمز باشد. بدنه نشان دهنده تفاوت بین قیمت های باز شدن و بسته شدن است. اگر بدنه سبز باشد، پایین آن قیمت باز شدن و بالای آن قیمت بسته شدن را نشان می دهد. در الگو های موجود در شمع ها مورد شمع های قرمز، عکس آن صادق است. بنابراین، شمعدان سبز نشان می دهد که قیمت بسته شدن در این دوره بیشتر از قیمت باز شدن بوده، بدان معنا که قیمت افزایش می یابد. کندل های سبز "صعودی" بوده اما، کندل های قرمز نشان دهنده کاهش قیمت و "نزولی" نامیده می شود.

سایه هایی که از بدنه منشا می گیرد، محدوده قیمت ها را از پایین ترین تا بالاترین در آن مدت نشان می دهند.

این نوع نمودار قیمت بسیار مفید است زیرا مهمترین اطلاعات را در مورد تغییرات قیمت در یک زمان معین به ما نشان می دهد. ما به وضوح درک می کنیم که آیا قیمت در بازه زمانی انتخاب شده افزایش یا کاهش یافته است و حداکثر و حداقل ارزش قیمت را برای آن دوره مشاهده می کنیم.

گاهی اوقات، گروهی از کندل ها، با نام های خود در الگوهای قابل تشخیص قرار می گیرند. از این ابزارها برای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال استفاده می شود. در ادامه به بررسی برخی از این موارد می پردازیم، با ما همراه باشید.

مطالعه مقاله پرایس اکشن ال بروکس را در وب سایت به شما پیشنهاد می کنیم.

الگوهای معکوس صعودی

الگوهای معکوس صعودی پس از کاهش قیمت شکل می گیرد و نشان دهنده تغییر احتمالی روند است که شامل این سه تا الگو است:

 • چکش صعودی یک الگوی تک شمعی بوده که بدنه آن، کوتاه با سایه کوچک است. نشان دهنده این است که فروشندگان در این مدت قیمت را پایین می آورند و به دنبال آن فشار شدید خریداران باعث می شود که این دوره با بسته شدن با شدت بیشتری به پایان برسد.
 • الگوی انگلفینگ صعودی، یک الگوی دو شمعی است. بدنه شمع دوم صعودی، بدنه شمع اول را که نزولی است کاملاً می پوشاند. این الگو به این معنی است که فشار خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و حرکت صعودی از حرکت نزولی قوی تر است.
 • الگوی ستاره صبحگاهی که شامل یک شمع با بدنه بسیار کوچک بین شمع های بلند نزولی و صعودی است. علاوه بر این، بدنه شمع میانی با بدنه شمعی نزولی همپوشانی ندارد. این الگو به این معنی است که فشار فروشندگان به پایان رسیده و این روند در حال حاضر صعودی است.

الگوهای معکوس خرسی

الگوهای معکوس خرسی تحلیل تکنیکال

 • الگوی ستاره تیراندازی، یک الگوی تک شمعی بوده که در اصل مخالف الگوی چکش صعودی است. الگوی ستاره تیراندازی، بدنه کوچکی داشته سایه کمی نداشته و سایه بالایی آن، بلند است.
 • الگوی انگلفینگ خرسی، یک الگوی دو شمعی است. همانطور که از نامش مشخص است این الگو برعکس الگوی بلعیدن صعودی است. این الگو دارای اولین شمع صعودی بوده که بدنه آن کاملاً توسط یک شمع نزولی دوم پوشانده شده است.
 • الگوی ستاره عصرگاهی، همانطور که قبلاً حدس زده اید، این برعکس الگوی ستاره صبحگاهی است. این الگو شامل یک شمع با بدنه بسیار کوچک بین دو شمع بلند بوده که اولی صعودی و دومی نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح قیمتی کلیدی هستند که در آن خریداران یا فروشندگان به ترتیب وارد بازار می شوند و حجم معاملات کافی را برای توقف یا معکوس حرکت قیمت انجام می دهند. این سطوح با لمس چندین بار قیمت بدون عبور از آن مشخص می شود.

سطح حمایتی، سطحی است که در آن تقاضای یک دارایی به اندازه کافی قوی بوده تا از کاهش قیمت جلوگیری کند. پشتیبانی همیشه زیر قیمت فعلی بوده و معامله گران تمایل به خرید در سطح پشتیبانی دارند که باعث افزایش قیمت می شود.

مقاومت سطحی است که عرضه دارایی به اندازه کافی قوی بوده تا مانع از افزایش بیشتر قیمت شود. سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت فعلی ارز دیجیتال است. در این حالت معامله گران تمایل به فروش در سطوح مقاومتی دارند که قیمت را پایین می آورد. هنگامی که قیمت از سطح مقاومت عبور می کند، به حمایت جدید تبدیل می شود. به همین ترتیب، اگر قیمت از سطح حمایت عبور کند و پایین بیاید، الگو های موجود در شمع ها این سطح حمایت به مقاومت جدید تبدیل می شود.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

شاخص ها محاسبات خاصی بر اساس آمارهای مختلف مانند قیمت و حجم هستند. آنها معمولاً به صورت دیدگاهی (خطوط، هیستوگرام ها و غیره) ارائه می شوند که به طور خودکار به نمودار اضافه می شوند. شاخص ها به عنوان ابزارهای اضافی برای کمک به معامله گران برای خرید یا فروش سیگنال ها طراحی شده اند. شاخص های زیادی وجود دارد که به طور گسترده ای توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص قدرت نسبی

یکی از مهم ترین اندیکاتورها، شاخص قدرت نسبی یا همان RSI است. این اندیکاتورها، اندازه تغییرات قیمت اخیر را برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد در قیمت دارایی را اندازه گیری می کند و بین 0 تا 100 حرکت می کند. وقتی RSI بالای 70 باشد، دارایی خریداری شده تلقی می شود و احتمال خوبی برای کاهش قیمت وجود دارد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته شده در نظر گرفته می شود و احتمال خوبی وجود دارد که قیمت افزایش یابد. با این حال، بهتر است به یاد داشته باشید که RSI، مانند سایر شاخص ها، تنها یک ابزار کمکی است و نباید از آن به عنوان سیگنال خرید یا فروش اولیه برای تصمیم گیری استفاده کرد.

بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

قبل از رایانه و اینترنت، تجزیه و تحلیل تکنیکال به صورت دستی بر روی کاغذ انجام می شد. در حال حاضر، تقریباً غیرممکن است که بتوانید آن را بدون ابزارهای مناسب کامپیوتری انجام دهید. اگرچه صرافی های ارز دیجیتال معمولاً مجموعه ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال را در اختیار کاربران خود قرار می دهند اما از نظر راحتی، تنوع و قدرت نمی توانند با سیستم عامل های تخصصی رقابت کنند.

TradingView

بهترین پلتفرم برای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال، سایت TradingView است که می تواند به عنوان یک نرم افزار قدرتمند تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، توسط معامله گران مبتدی و حرفه ای استفاده شود. تنوع و لیست گسترده ای از ویژگی ها، TradingView را به یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال کرده که یک معامله گر می تواند از آن استفاده کند. مزیت بزرگی که این برنامه دارد، رایگان بودن آن است که معامله گران مبتدی می توانند از آن استفاده کنند.

نمودار Coinigy

از دیگر بسترهای محبوبی است که نه تنها به شما امکان می دهد به نمودارهای تجزیه و تحلیل فنی ارزهای دیجیتالی بپردازید، بلکه این قابلیت را خواهید داشت که دیگر ابزارها را بررسی کرده و این امکان را به شما می دهد ارزهای رمزپایه را در چندین بستر مبادله کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که این ابزار رایگان نبوده و تنها ایجاد حساب کاربری در آن به صورت رایگان است.

Cryptowatch

یک پلتفرم نمودار و معاملات ارزهای رمزنگاری شده است که متعلق به صرافی کراکن است. در صورت که تنها از نمودارهای این ابزار استفاده شود، جزو ابزارهای رایگان محسوب می شود. اطلاعاتی که در این پلتفرم وجود دارد تنها برای اصول اولیه تحلیل تکنیکال بوده و می تواند برای معاملات ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار بگیرد.

هر آنچه که باید قبل از خرید قالب شمع سازی بدانید

خرید انواع قالب شمع سازی

شمع‌ها روشنایی بخش منازل ما هستند؛ برای سلیقه های مختلف انواع شمع به شکل های متفاوت در قالب ساخته شده اند. قالبهای شمع انواع مختلف قالب آلومینیوم، قالب پلاستیکی، قالب فلزی، قالب لاستیک( قالب پلی اورتان، قالب سیلیکون، قالب لاتکس) و قالب شیشه ای می باشند. قبل از شمع سازی و خرید قالب شمع باید با انواع قالب و نحوه استفاده از آن آشنایی داشته باشید.

انواع قالب شمع سازی

بیشتر قالب ها از مواد مختلف حاصل می شوند. تنوع مواد به کار رفته در ساخت آن به طور خودکار در پسوند قالب و نام آن بکار برده می شود. چند نوع از انواع قالب عبارتند از:

قالب آلومینیوم

قالب آلومینیوم قالب پرکاربرد است. قالب های آلومینیومی دارای ویژگی های بسیاری هستند که یکی از منحصر به فردترین خصوصیات آنها مقاوت در برابر حرارت است. قالب‌های آلومینیومی ماندگاری بالایی دارد؛ قالب آلومینیوم اجازه نمی دهد که درز روی شمع ها ظاهر شود.

یکی از نکات منفی آن تعداد اشکال محدودی ست که عرضه می شود.

قالب فلزی

قالب‌های فلزی به دلیل ماندگاری بالا تقاضای زیادی دارند. همچنین کاربر به حداقل تعمیر و نگهداری نیاز خواهد داشت. خبر خوب این است که قالب فلزی بر خلاف قالب های آلومینیومی که در تعداد محدودی می باشند در اشکال و اندازه های مختلف موجود هستند. اگر از این قالب به خوبی نگهداری کنید می‌توانید برای مدت طولانی از آن استفاده کنید.

قالب لاستیک

قالب‌های لاستیکی در انواع مختلفی وجود دارند. بعضی از آن‌ها عبارتند از:

قالب سیلیکون
قالب های سیلیکونی نوع دیگری از قالب های لاستیکی هستند. یکی از پر طرفدارترین قالب های شمع سازی با تنوع طرح مختلف و نچسب بودن که به راحتی شمع های زیبا را می توان با استفاده از آن تهیه کرد.

این نوع قالب از یک سطح انعطاف پذیر برخوردار است. در نتیجه ، نیازی به استفاده از ماده آزاد کننده(مانند روغن یا اسید) برای جدا سازی شمع از قالب نخواهد بود. تنها نکته منفی نگهداری از آن است که با وجود قیمت بالا بسیار آسیب پذیر می باشد؛ همچینین در صورت استفاده از رایحه بوی شمع شما در قالب باقی می ماند.

قالب سیلیکونی شمع سازی، طرح قلب کد 102

قالب سیلیکونی شمع سازی، طرح قلب کد 102

قالب سیلیکونی
طرح قلب
دارای شش قالب

قالب پلی اورتان
قالب لاستیکی پلی اورتان ارزان قیمتی که بین قالب سازان محبوبیت بالایی دارد. از معایب این قالب استفاده از ماده افزودنی برای راحت بیرون آوردن شمع از قالب و همچنین انتقال بوی قالب به شمع می باشد.

قالب لاتکس
نوع دیگری از قالب لاستیکی است که می توان از آن برای ایجاد طرح های پیچیده و اشکال پیچیده مانند گل میوه و حیوانات استفاده کرد. نکته جالب در مورد این طراحی لاتکس انعطاف پذیری بسیار بالا آن‌هاست. می توان الگوهای پیچیده و طرح های یکپارچه ای با استفاده از آن‌ها ایجاد کرد.

قالب لاستیکی دارای یک سوراخ فتیله‌ای است که خود را آب بندی می کند. همچنین، هنگام جدا کردن آن از قالب، از ماده آزاد کننده استفاده نمی‌شود. اگر سوراخ فتیله وجود نداشته باشد، می‌توانید با استفاده از سوزن یک سوراخ ایجاد کنید. این قالب شمع به دلیل قابلیت کاربردی بودن بسیار محبوب است.

قالب پلاستیکی

قالب پلاستیکی به دلیل قیمت ارزان تر آن برای مبتدیان کاربرد بیشتری دارد. علاوه بر این، شمع به راحتی بعد از آماده شدن از قالب خارج شده و بعد از استفاده به راحتی با آب و صابون تمیز می شود. قالب های شمع که از مواد پلاستیکی تهیه می شوند ماندگاری کمتری دارند.

قالب شیشه ای

قالب های شیشه ای محصولات محبوبی هستند که برای سرعت بخشیدن به کل روند سریع خنک می شوند. بنابراین ،استفاده از آن‌ها سبب صرفه جویی در وقت است. ویژگی هیجان انگیز دیگر این است که این قالب های شمع هنگام جدا کردن آنها برای قالب خاص، به ماده آزاد کننده (روغن یا اسید) احتیاج ندارند.

اکثر شمع هایی که در نتیجه این فرآیند حاصل می شوند ، در پایان یکپارچه و صاف می‌باشند. هنوز هم ، مزیت دیگر شیشه این است که مواد آن به راحتی در دسترس است.

نکته منفی در قالب های شیشه این است که بسیار ظریف می باشند. اگر نتوانید به درستی از آنها مراقبت کنید ، می توانند خراب شوند. همچنین مستعد ترک و خراش هستند.

جنبه قابل توجه دیگری که قالب شیشه ای دارد این است که گرمای زیاد را تحمل نخواهد کرد. فرض کنید دما از یک حد خاص فراتر رود ، ممکن است در نهایت بشکنند.

شمع های شرکت صابون یورکشایر برای فروش

مهندسین مشاور شالوده های مقاوم عمران (شمع) – .Sham . - شمع های شرکت صابون یورکشایر برای فروش ,شرکت مهندسین مشاور شالوده های مقاوم عمران با علامت اختصاری «شمع» (سهامی خاص) با هدف پاسخگویی به نیازهای عمرانی کشور در سال 1378 تاسیس گردید و در زمینه های مطالعات و طراحی راه، پل، ژئوتکنیک، سازه، ساختمان، مقاوم سازی و . شمع - محصولات، تولید کننده ها، وارد کننده ها . پخش پرنیا شاپ. [تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش] اصفهان. 0913-7996151. شمع هندوانه ویژه یلدا. قیمت هر عدد: 120٬000 ریال (13 تير 1400) شمع هندوانه یلدا ابعاد: 6.5.* 6.5 * 8 سانتی متر بسته بندی شده در .

تامین کننده صابون uae

صابون کرم دار ۳۰% + کالاندولا یکی دیگر از صابون های کرمی ارائه شده توسط شرکت رجین رخ است که از پوست های خشک و حساس در برابر عوامل مخرب محیطی محافظت کرده و اثرات نرم کننده قوی و ضد التهاب دارد.

تحویل رایگان شرکت صابون یورکشایر

عمده فروشی استاف مارکت با رعایت فروش کالای عمده آماده ارسال به درب سازمان ها می باشد. از این رو با خرید کالای انبوه برای شرکت ها و سازمان ها می توان از ارسال رایگان تحویل کالا بهره مند شد.

خرید و فروش عمده صابون گلنار اصلی | چیرا

شرکت صابون گلنار یکی از قدیمی ترین کارخانه ها در صنعت صابون است که محصولات آن به صورت عمده در بازار پخش و خرید و فروش میشوند. صابون های گلنارسبز و جوان معروف هستند صابون گلنار نامی آشنا در زمینه ارائه انواع صابون است که .

خرید صابون های دست ساز و ارگانیک صابونچی | با .

صابون های ارگانیک و ساخته دست “صابونچی” با خاصیت های مختلف برای انواع پوست ها و موها ساخته می شود. “صابونچی” مفتخر است که در نظافت بیش از 5 نسل با تولید صابون های مرغوب و بدون ضرر سهیم بوده.

خرید، شمع‌های زیبا Bentley ،بنتلی - ریحا

فروش شمع، برای خرید شمع‌های تزیینی Bentley ،بنتلی با بهترین قیمت از ریحا وارد لینک زیر شوید. تخفیف ویژه عید تا عید ؛ تا 70درصد تخفیف

صابون ها – SuCandle | شمع سـو

2022-7-6 · شمع های قوطی فلزی شمعهای بتونی شمع‌های مناسبتی شمع های وارمـر خوشبوکننده چوبی . که آسیبی به محیط اطراف و سلامت عزیزانمان نمیزنند و آیندهء بهتر برای دنیای فرزندانمان، میسازد. راهنمای .

شرکت صابون و شمع نور خورشید

محیط کارخانه شریک تعاونی آموزش شمع سازی | ورق مس- شرکت صابون و شمع نور خورشید ,آموزش شمع سازی کارگاه هنری شمع خورشید.چسب ورق طلا از جمله چسب های بر پایه تینر میباشد که البته از لحاظ ساخت به گونه ای طراحی شده که در کار شما .

تحویل رایگان شرکت صابون یورکشایر

صابون رازیانه - محصولات گیاهی سبز صابون رازیانه صابون رازیانه خواص فوق العاده ای برای پوست دارد. تمام اجزای این گیاه، اعم از دانه، ساقه و برگ، منبع ویتامین B و C هستند که سبب سنتز کلاژن و حفظ جوانی می شوند.

خرید صابون های دست ساز و ارگانیک صابونچی | با .

صابون های ارگانیک و ساخته دست “صابونچی” با خاصیت های مختلف برای انواع پوست ها و موها ساخته می شود. “صابونچی” مفتخر است که در نظافت بیش از 5 نسل با تولید صابون های مرغوب و بدون ضرر سهیم بوده.

طرح توجیهی کارگاه شمع سازی جهت تولید شمع های .

2019-8-4 · جهت آشنایی با طرح توجیهی کارگاه شمع سازی جهت تولید شمع های فانتزی و ساده ، این صفحه را مطالعه نمایید . شمع از جمله لوازمی می باشد ، که برای تامین روشنایی و گرما و در برخی موارد جهت تزئینات استفاده شده و دارای انواع مختلفی .

شمع | خرید انواع شمع وارمر، تزیینی، اکلیلی و معطر

قیمت جدیدترین طرح های شمع وارمر، تزیینی و فانتزی برای انواع مناسبت های عزاداری، شادی، شب یلدا و . در رنگ ها و طرح های زیبا از فروشگاه اینترنتی دیجی کالا شمع استفاده از شمع از گذشته تا به امروز، برای روشنایی و مراسم .

آموزش الگو های کندل استیک ها "شمع های ژاپنی"

2022-3-7 · آموزش الگو های کندل استیک و یا شمع های ژاپنی یکی از مهم ترین مواردی است که معامله گران باید برای انجام صحیح تحلیل تکنیکال به آن توجه داشته باشند.. تیم باینری آپشن جاب در سال 88 به وجود آمد که شامل کارکشته ترین و همچنین موفق .

۱۱ ایده کاربردی فروش صابون های دست ساز در .

2022-1-18 · یکی از ایده های فروش صابون های دست ساز در اینستاگرام استفاده از این مواد طبیعی در ساخت صابون‌ها و عرضهٔ این محصولات به‌صورت تخصصی در اینستاگرام است. زردچوبه خواص زیادی برای روشن کردن پوست .

صابون و شمع عمده فروشی برای فروش مجدد

محیط کارخانه شریک تعاونی مایع ضد عفونی کننده دستی عمده فروشی- صابون و شمع عمده فروشی برای فروش مجدد ,مایع صابون کاستیل عمده فروشی گالن.صابون مایع قهوه ای - denoorderzonenmalle.be. فروش عمده صابون …

شرکت صابون شکوه | شوینده ها

2022-7-13 · شرکت صابون شکوه به عنوان یکی از معتبر ترین مجموعه های فعال در زمینه تولید صابون های بهداشتی درجه یک در کشور شناخته می شود. این شرکت از جمله مجموعه های حرفه ای در تولید صابون به شمار می رود.

شرکت صابون لوکس ایرانی | شوینده ها

2022-6-10 · شرکت صابون لوکس ایرانی در راستای تامین نیاز بازار های خرید عمده در سراسر کشور، اقدام فروش انواع صابون های درجه یک لوکس نموده است. قیمت فروش صابون های یاد شده بر اساس قیمت درب کارخانه است.

شرکت تولیدی صابون هتلی - پاکال

شرکت صابون هتلی شرکت های بسیاری در ایران وجود دارند که در تولید انواع شوینده ها الخصوص شوینده های بهداشتی که در موضوع شستشو و استحمام افراد استفاده می‌شود تامین مواد اولیه و همچنین لیبل‌های مو موجود در کارخانه در .

تولید کننده پودر و صابون کودک در هند برای فروش

تولید کننده صابون های میوه ای در هند خرید و فروش صابون ضد آکنه گلمر - صابون ایران- تولید کننده صابون ضد آکنه در کلکاتا ,قیمت صابون ضد جوش و آکنه گلمر.صابون ضد آکنه و جوش گلمر، صابونی درجه یک است و قیمت آن برای مصرف کننده .

واردات صابون رختشویی بسته ای پژمان - مرکز خريد و .

فروشگاه های عمده محصولات بهداشتی و صابون برای پخش صابون رختشویی اقدام به وارد کردن انواع مواد صابون در بازار نموده اند مراکز پخش عمده صابون بسته ای پژمان در بازار تهران و سایر استان‌ها برای .

طرح توجیهی کارگاه شمع سازی جهت تولید شمع های .

2019-8-4 · جهت آشنایی با طرح توجیهی کارگاه شمع سازی جهت تولید شمع های فانتزی و ساده ، این صفحه را مطالعه نمایید . شمع از جمله لوازمی می باشد ، که برای تامین روشنایی و گرما و در برخی موارد جهت تزئینات استفاده شده و دارای انواع مختلفی .

خرید، شمع‌های زیبا Bentley ،بنتلی - ریحا

فروش شمع، برای خرید شمع‌های تزیینی Bentley ،بنتلی با بهترین قیمت از ریحا وارد لینک زیر شوید. تخفیف ویژه عید تا عید ؛ تا 70درصد تخفیف

صابون پول شرکت شمع ویرجینیا

شریک تعاونی تأمین کننده مواد اولیه صابون سازی در ناحیه کاویت- صابون پول شرکت شمع ویرجینیا . می‌توانید در خانه بنشینید و به ازای انجام کار نظرسنجی برای شرکت‌های مختلف پول بگیرید.

صابون ها – SuCandle | شمع سـو

2022-7-6 · شمع های قوطی فلزی شمعهای بتونی شمع‌های مناسبتی شمع های وارمـر خوشبوکننده چوبی . که آسیبی به محیط اطراف و سلامت عزیزانمان نمیزنند و آیندهء بهتر برای دنیای فرزندانمان، میسازد. راهنمای .

خرید، شمع‌های زیبا Bentley ،بنتلی - ریحا

فروش شمع، برای خرید شمع‌های تزیینی Bentley ،بنتلی با بهترین قیمت از ریحا وارد لینک زیر شوید. تخفیف ویژه عید تا عید ؛ تا 70درصد تخفیف

shimis.ir

فرمول رایگان خوشبو کننده هوا (دئودورانت) | فرمولاسیون رایگان تولید خوشبو کننده هوا با پخش بو زیاد | روش افزایش پخش بو در خوشبو

طرح توجیهی کارگاه شمع سازی جهت تولید شمع های .

2019-8-4 · جهت آشنایی با طرح توجیهی کارگاه شمع سازی جهت تولید شمع های فانتزی و ساده ، این صفحه را مطالعه نمایید . شمع از جمله لوازمی می باشد ، که برای تامین روشنایی و گرما و در برخی موارد جهت تزئینات استفاده شده و دارای انواع مختلفی .

کمربند صعودی و نزولی دارای الگوهای شمعدانی است که در ExpertOption توضیح داده شده است

کمربند صعودی و نزولی دارای الگوهای شمعدانی است که در ExpertOption توضیح داده شده است

نوارهای قیمت اغلب الگوهای قابل تکرار را در نمودار تشکیل می دهند. معامله گران از آنها برای پیش بینی قیمت آتی دارایی اصلی استفاده می کنند تا بتوانند معاملات خود را باز کنند. برخی از الگوها پیچیده تر از بقیه هستند. امروز ، الگویی را که فقط از یک شمعدان تشکیل شده است ، توضیح خواهم داد. به آن کمربند نگهدارنده می گویند. همچنین از زبان ژاپنی به نام yorikiri شناخته می شود.

الگوی شمعدانی کمربند را نگه می دارد

الگوی شمعدان معروف به نگهدارنده کمربند توسط یک شمعدان ژاپنی شکل می گیرد. این را می توان در روند صعودی و نزولی یافت. این اطلاعات در مورد تغییر احتمالی روند فعلی را ارائه می دهد.

هنگامی که شمع در رنگ های مختلف رشد الگو های موجود در شمع ها می کند ، الگوی شمعدان نگهدارنده کمربند قابل تشخیص است. با این حال ، اغلب می تواند در نمودار قیمت رخ دهد و بنابراین چندان قابل اعتماد تلقی نمی شود. شما باید حداقل چند روز تمرین کنید تا بتوانید در مورد روندها پیش بینی کنید.

این الگو در داخل بدنه شمع قبلی بسته می شود و گویی قیمت حرکت در جهت قبلی را حفظ می کند. نام الگو از اینجا آمده است.

ما می توانیم دو نوع الگوی نگه داشتن کمربند را تشخیص دهیم. آنها کمربند صعودی و نزولی هستند.

کمربند صعودی و نزولی دارای الگوهای شمعدانی است که در ExpertOption توضیح داده شده است

الگوی شمعدانی کمربند را نگه می دارد

الگوی نگه داشتن کمربند نزولی

الگوی شمعدانی نگهدارنده کمربند نزولی زمانی ظاهر می شود که در نمودار قیمت یک حرکت صعودی وجود داشته باشد.

شرایط اعتبار الگوی نگه داشتن کمربند نزولی به شرح زیر است:

 • شمعدان نزولی پس از چندین میله صعودی ظاهر می شود.
 • باز شدن شمع ها بالاتر از بسته شدن نوار قبلی است. در نمودار درون روز ، قیمت افتتاحیه می تواند مشابه قیمت بسته شدن قبلی باشد.
 • بدنه شمع نگهدارنده کمربند بلند است ، فتیله پایینی کوتاه است و فتیله بالایی وجود ندارد یا بسیار کوچک است.

الگوی نگه داشتن کمربند نزولی روند معکوس را پیش بینی می کند. مشاهده آن در نمودار قیمت بسیار آسان است اما به خاطر داشته باشید که این یک الگوی مکرر است و باید با ملاحظه معامله شود. با نگاه کردن به شمع قبلی ، الگو را تأیید کنید. این باید یک صعود طولانی باشد. نوار نگه داشتن کمربند باید یک نوار قرمز بلند باشد. و شمعدانی که بلافاصله ایجاد می شود نیز باید برای تأیید سیگنال خرس باشد.

کمربند صعودی و نزولی دارای الگوهای شمعدانی است که در ExpertOption توضیح داده شده است

کمربند صعودی دارای الگوی شمعدانی است

الگوی نگه داشتن کمربند صعودی زمانی شکل می گیرد که قیمت دارایی پایه به سمت پایین حرکت می کند. این نشان می دهد که روند معکوس ممکن است رخ دهد.

می توان آن را در هر بازه زمانی مشخص کرد ، اگرچه در نمودارهای روزانه یا هفتگی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

چگونه می توانید الگوی نگه داشتن کمربند صعودی را پیدا کنید؟

 • روند نزولی در بازار وجود داشت و یک شمع صعودی پس از شمع های نزولی ایجاد می شود.
 • باز شدن این شمع صعودی کمتر از بسته شدن نوار قبلی است (یا در نمودار داخل روز مشابه هستند).
 • بدن شمع های سبز باید بلند باشد و یک فتیله کوچک در بالا داشته باشد و در قسمت پایین فتیله ای (یا فقط فتیله قابل مشاهده) داشته باشد.

کمربند صعودی و نزولی دارای الگوهای شمعدانی است که در ExpertOption توضیح داده شده است

شمع نگهدارنده کمربند صعودی در نمودار EURUSD

قدرت الگوی نگه داشتن کمربند صعودی هنگامی که در سطح پشتیبانی ظاهر شود ، بیشتر است.

کمربند صعودی و نزولی دارای الگوهای شمعدانی است که در ExpertOption توضیح داده شده است

بهتر است نگه الگو های موجود در شمع ها داشتن تسمه در سطح پشتیبانی و مقاومت ظاهر شود

اگر یک قسمت محلی را مشاهده کردید که الگوی نگه داشتن کمربند بود ، می توانید در آینده از آن به عنوان سطح مقاومت استفاده کنید. تصویر زیر را مشاهده کنید. البته همین قاعده در مورد قسمت های پایینی محلی با الگوهای کمربند نیز صدق می کند. آنها می توانند به عنوان سطوح پشتیبانی آینده استفاده شوند.

کمربند صعودی و نزولی دارای الگوهای شمعدانی است که در ExpertOption توضیح داده شده است

در آینده می توان از تسمه موجود برای جستجوی محورهای قیمت استفاده کرد

خلاصه

الگوی نگه داشتن کمربند توسط یک شمعدان ژاپنی شکل می گیرد. در طول حرکت رو به بالا ظاهر می شود و سپس آن را الگوی نزولی و در طول روند نزولی با نام الگوی نگه داشتن کمربند صعودی می نامند.

نگه داشتن کمربند یک الگوی معکوس است ، به این معنی که می توانید انتظار داشته باشید که قیمت پس از ظاهر شدن تغییر جهت می دهد.

این الگوی شمعدانی اغلب اتفاق می افتد بنابراین قابلیت اطمینان آن چندان زیاد نیست. خوب است از شاخص های فنی اضافی یا الگوهای قیمت دیگر استفاده کنید.

در حساب آزمایشی ExpertOption تمرین کنید. شما می توانید توسعه الگو و حرکت قیمت را پس از آن بدون ریسک پول خود مشاهده کنید. هنگامی که می دانید چگونه از الگوی شمعدان کمربند در معاملات استفاده کنید ، می توانید به حساب زنده بروید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.