سود خالص و درصد تقسیم


میثم قاسمی دبیر تحریریه

حسابداری و حسابرسی

1)به عنوان سود سهام معوق سهام ممتاز در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می شود.

2)به عنوان سود سهام پرداختنی جزو بدهی جاری گزارش می شود.

3)هیچ اقدامی در مورد آن تاریخ پرداخت ضروری نیست.

4)به عنوان تعهدات شرکت فقط در یادداشتهای همراه صورت مالی افشا می شود.

2-در کدامیک از حالتهای زیر نیاز به محاسبه سود اولیه و تقلیل یافته هر سهم نیست؟

1)درصورت وجود سهام ممتاز قابل تبدیل به سهام عادی

2)در صورت وجود سهام ممتاز جمع شونده

3)در صورت وجود اوراق قرضه (قابل تبدیل به سهام عادی در تاریخ سر رسید اوراق قرضه)

4)در صورت وجود هزینه سهام عادی برای مدیران که به تاریخ مؤثر آن کمتر از 4 سال باقی مانده است.

3-شرکت آلفا با داشتن 10000 سهم عادی ، 3000 سهم عادی را به عنوان سود سهمی اعلام کرد. در تاریخ اعلام ارزش اسمی، دفتری و بازار هر سهم به ترتیب 1000، 5300، 8000 ریال بود. پس از ثبت این رویداد حساب سرمایه سهام عادی چند ریال است؟

1)000 000 13 2)000 000 24 3)000 30 و 000 50 4)000 48 و 000 32

1-گزینه . براساس بیانیۀ شماره 9 APB سود معوق سهم ممتاز جمع شونده تنها از طریق یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشا می شود. این قبیل سودها از جمله تعهدات واحد تجاری نیستند.

2-گزینه . در صورتی که در ساختار تأمین مالی واحد تجاری اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی وجود نداشته باشد به دلیل آن که عوامل دیگری برای اثر تقلیل دهندگی سود وجود ندارد بنابراین نیازی به محاسبه سود اولیه هر سهم و سود قابل تقلیل یافته هر سهم نیست.

3-گزینه . از آنجا که میزان سود سهمی اعلام شده بیش از 25% سهام عادی منتشر شده است؛

سهم 13000 = 3000 +10000 = تعداد کل سهام عادی

ریال 000 000 13= 1000 × 000 12 = سرمایه سهام عادی

5- با توجه به اطلاعات زیر سود هر سهم قبل و بعد از تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی به ترتیب چند ریال است؟

سود خالص بعد از مالیات سال 77

سرمایه سهام عادی 1000 ریالی در 29/12/77

سرمایه سهام عادی 1000ریالی صادره در 1/7/77

سرمایه سهام ممتاز 000 10 ریالی

1)357 و 364 2)417 و 414 3)500 و 480 4) 600 و 480

6- سود سهمی قابل توزیع چگونه در صورتهای مالی طبقه بندی می شود؟

1)در ترازنامه به عنوان یک بدهی 2)در ترازنامه به عنوان یک دارایی

3)در صورت سود و زیان به عنوان هزینه 4)در ترازنامه به عنوان یکی از اقلام حقوق صاحبان سهام

7- درصورتی که سهام خزانه به بهای بیشتر از ارزش اسمی خریداری شود در «روش بهای تمام شده» و «روش ارزش اسمی» جمع حقوق صاحبان سهام به ترتیب چگونه تحت تأثیر قرار می گیرد؟

1)کاهش- کاهش 2)افزایش- افزایش 3)بدون اثر- کاهش 4)بدون اثر- بدون اثر

8- حقوق صاحبان سهام شرکت آلفا در 1/1/ 78 به شرح زیر جدول زیر است. در صورتی که قیمت بازار هر سهم 700 ریال و در 1/2/ 78 سود سهمی به میزان 50% تصویب و توزیع شود در 1/2/78 هر سهم به دو سهم تجزیه شود، مانده حساب های سرمایه سهام عادی، صرف سهام و سود انباشته پس از این رویدادها به ترتیب چند ریال است؟

سرمایه سهام عادی 600 ریالی

1) 38 و 6/1 و 17 2)18 و 6/3 و 15 3) 36 و 6/1 و 29 4) 6/17 و 6/3 و 4/15

= سود اصلی هر سهم

سود متعلق به سهامداران ممتاز- سود خالص

5-گزینه <3>.

میانگین موزون سهام منتشره

میلیون ریال 80= 40-120= مانده سرمایه سهام عادی در ابتدای دوره

سهم = تعداد سهام عادی در ابتدای دوره

سهم = تعداد سهام صادره در 1/7/77

سهم میانگین موزون سهم عادی هر سهم

ریال = سود اصلی هر سهم

میانگین موزون سهام عادی با فرض تبدیل سهام ممتاز در ابتدای دوره

=سود هر سهم بعد از تبدیل سهام ممتاز

سهم = میانگین موزون سهام عادی

ریال سود هر سهم عادی بعد از تبدیل سهام ممتاز( سود ثانویه)

6- گزینه . سود سهمی به عنوان تعهدات واحد تجاری تلقی نمی شود وتنها یک تغییر طبقه بندی در بخش حقوق صاحبان سهام است.

7- گزینه . تفاوت دو روش مذکور در سرمایه قانونی و سود انباشته است و در حالت فوق جمع حقوق صاحبان سهم کاهش می یابد.

8- گزینه . سهم = تعداد سهام عادی در جریان

تعداد سهام جدید صادره شده

9-شرکت «د» سهام خزانه را به مبلغ بیشتری از مبلغ اسمی، اما به مبلغ کمتری از مبلغ اولیه صادر شده تحصیل می نماید. آیا مقایسه دو روش قیمت تمام شده و ارزش اسمی برای حسابداری سهام خزانه بیانگر آن است که روش ارزش اسمی، باید مبلغ بیشتری را به ترتیب برای «سرمایه اضافی پرداخت شده» (صرف سهام) و «سود (زیان) انباشته» گزارش نماید؟

1)بلی- بلی 2)بلی- خیر 3)خیر- بلی 4)خیر- خیر

10- صدور سوسد سهمی مستلزم ثبت حسابداری است در حالی که تجزیه سهام ثبتی ندارد، اصلی ترین دلیل این امر کدام است؟

1)تجزیه سهام تأثیری برجمع حقوق صاحبان سهام ندارد.

2) تجزیه سهام موجب افزایش نسبی ارزش دفتری هر سهم می شود.

3)سود سهمی موجب افزایش نسبی در ارزش دفتری هر سهم می شود.

4)سود سهمی نشان دهنده جابجایی در اقلام حقوق صاحبان سهام است.

11-یک شرکت سهامی درطی سال x1 اقدام به فروش 5000 ریال سهم ممتاز 100 ریالی 6% قابل تبدیل به سهام عادی به قیمت هر سهم 125 ریال نمود. در آخر سال x2 هر سهم ممتاز به 3 سهم عادی 50 ریالی تبدیل شد قیمت بازار هر سهم عادی در تاریخ 82 ریال بود. از این بابت حساب سود انباشته چند هزار ریال بدهکار می شود؟

1)125 2)150 3)235 4)605

12-سهام در جریان شرکت سهامی «ب» در تاریخ 15 تیرماه سال 80 به شرح زیر بوده است:

-30 سهم ممتاز با سود انباشته و حق مشارکت کامل در سود به ارزش اسمی هر سهم 10 هزار ریال (هیچگونه سود معوقی وجود ندارد)

-200 سهم عادی به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال.

در 15 تیرماه سال 80 شرکت «ب» نسبت به توزیع سود بین سهامداران به مبلغ 100 هزار ریال اقدام نمود. مبلغ سود قابل پرداخت به سهامداران عادی شرکت چند هزار ریال است؟

1) 10 2)40 3)43 4)5/47

9-گزینه . (رجوع شود به قسمت حسابداری سهام خزانه)

سرمایه سهام ممتاز (100×5000) 000 500

صرف سهام ممتاز 000 750

سود انباشته 000 125

12-گزینه فاقد گزینه صحیح است. اطلاعات سؤال ناقص است؟

13-شرکت الف 50 سهم از 1000 سهم عادی 3000 ریالی خود را خریداری و خزانه نمود. توزیع سود سهمی 30% در حالی که ارزش بازار هر سهم عادی 5000 ریال باشد موجب کاهش چند هزار ریال سود انباشته می شود؟

1) 1500 2)1425 3)900 4) 855

14-مانده حساب سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه شرکت سهامی آلفا در اول و دوره به ترتیب برابر 50 و 60 هزار ریال بوده است. اگر سود سال جاری 40 هزار ریال و کل اندوخته های تخصیصی سال جاری 5 سود خالص و درصد تقسیم هزار ریال باشد، و شرکت تصمیم به تقسیم 30 هزار ریال سود نموده که 70% آن سهام جایزه از محل اندوخته باشد، مانده حساب سود انباشته در پایان دور چند هزار ریال است؟

1) 55 2)76 3)81 4)136

15-شرکت سهامی «ج» طی سال 1 x سود خالص و درصد تقسیم تعداد 5000 سهم ممتاز 10000 ریالی را به قیمت هر سهم 11000 ریال منتشر نمود. هر سهم ممتاز قابل تعویض باشد سهم عادی 300 ریالی است. در تاریخ 29/12/2 x تمامی سهام ممتاز به سهام عادی تبدیل گردید. قیمت بازار هر سهم عادی در تاریخ تبدیل 4000 ریال بوده است. مبلغی که باید به حساب سرمایه سهام عادی ثبت شود چند میلیون است؟

1)45 2)50 3)55 4)60

16-سهام عادی شرکت الف دارای مانده 2 میلیون ریال و سهام ممتاز 15% با حق مشارکت تا 20% در سود مانده یک میلیون ریال دارد. اگر سود خالص دو سال گذشت شرکت به ترتیب 400 و 600 هزار ریال باشد و تمامی آن بین سهامداران تقسیم شود، سهم سهامداران عادی از سود هر سال به ترتیب چند هزار ریال است؟

1) 200 و 400 2) 250 و 400 3)250 و 450 4)200 و 450

17-اطلاعات زیر در خصوص مبادلات سهام ارایه شده است.

تعداد سهام صادره و منتشر شده در ابتدای دوره 10000 سهم عادی

1/5 خرید سهام خزانه به تعداد 1000 سهم

1/7 فروش سهام خزانه به تعداد 300 سهم

2/9 توزیع سود سهمی بین سهامداران به میزان 50 درصد سهام در دست سهامداران

25/12 تجزیه سهام هر سهم عادی به دو سهم عادی نمود.

18- شرکت الف اقدام به بازخرید و ابطال 4 میلیون سهام ممتاز خود نمود. در این تاریخ مانده صرف سهام ممتاز 300 هزار ریال و هزینه انتشار سهام ممتاز 500 هزار ریال بود. اگر سهام ممتاز به 105% میلغ اسمی باز خرید شده باشد، حساب انباشته چند هزار ریال کاهش می یابد؟

1)400 2)300 3) 200 4)100

19-جمع حقوق صاحبان سهام شرکتی در اول دوره 100 میلیون و آخر دوره 120 میلیون ریال است. طی دوره شرکت 14 میلیون ریال سهام جدید منتظر کرده است. همچنین 4 میلیون ریال سود سهمی توزیع شده است. سود جامع چند میلیون ریال است؟

۷۱ درصد سود در مجمع حفاری شمال تقسیم شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حفاری شمال(سهامی عام) در ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ با حضور بیش از۸۴ درصد صاحبان سهام درمحل سالن همایش پژوهشگاه نیرو واقع در تهران ،شهرک غرب ،بلوار فرحزادی،انتهای خیابان دادمان، برگزار گردید.

۷۱ درصد سود در مجمع حفاری شمال تقسیم شد

به گزارش نفت ما ، در این جلسه که به ریاست آقای اسعد عزیزی برگزار گردید، آقایان بهنام عزتیو بهروز خالق به عنوان ناظران و آقای عبداله محمد بیگی به عنوان دبیر مجمع حضور داشتند. پس از ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع توسط مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس هدایت اله خادمیو قرائت گزارش حسابرس توسط نماینده سازمان حسابرسی در این جلسه صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29اسفند 1392 مورد تصویب قرار گرفت. همچنین از سود 1023 ریالی هر سهم ، 750 ریال تقسیم شد و روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانشار شرکت و سازمان حسابرسی به­عنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 93 انتخاب شدند. دستور جلسه: پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و انتخاب هیئت رئیسه، دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی جلسه قرائت گردید: استماع گزارش هیئت مدیره استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس بررسی و تصویب عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1392 سود خالص و درصد تقسیم تصویب تقسیم سود انتخاب بازرس اصلی و علی البدل انتخاب روزنامه کثیرالانتشار آنچه گذشته: سود خالص هر سهم شرکت حفاری شمالطی سالهای گذشته همواره از رشد مطلوبی برخوردار بوده است. این در حالی است که در سال مالی مورد گزارش سود خالص هر سهم 66.61 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش نشان میدهد که این مهم مرهون رهنمودهای هیئت مدیره و سکانداری مدبرانه مدیریت پر توان و تلاش پرسنل سختکوش این مجموعه صنعتی میباشد. همچنین تقسیم سود نقدی 73.31 درصد نسبت به سال 91 رشد داشته است.حائز اهمیت است که این شرکت در سال مالی 89 از 296 ریال سود واقعی خالص محقق شده مبلغ 320 ریال معادل 108.11درصد تقسیم نموده است. از سوی دیگر در سال مالی 90 از 349 ریال سود واقعی خالص محقق شده مبلغ 350 ریال معادل 100.29 درصد تقسیم نموده است. قابل توجه است در سال مالی 91 از 614 ریال سود واقعی خالص محقق شده مبلغ 500 ریال معادل 81.17 درصد تقسیم شده است.در نهایت در سال مالی 92 از 1023 ریال سود واقعی خالص محقق شده مبلغ 750 ریال معادل 73.31 درصد تقسیم گردیده است. سال مالی واقعی خالص درصد رشد DPS درصد رشد % تقسیم سود سرمایه % افزایش سرمایه 89 296 320 108.11 2,605,405 90 349 17.91 350 9.38 100.29 2,605,405 - 91 614 75.93 500 42.86 81.17 2,605,405 - 92 1023 66.61 750 50.00 73.31 2,605,405 - آخرین افزایش سرمایه شرکت در تاریخ 28/07/1387 از مبلغ 1.647.612 میلیون ریال به 2.605.405 میلیون ریال به میزان 58.13 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی انجام گرفته است. نمودار یک ساله قیمت هر سهم: نمودار قیمت هر سهم شرکت بیانگر رشد 22.11 درصدی از قیمت 4397 ریال به 5369 ریال طی یک سال میباشد. گفتنی است که قیمت هر سهم تا مرز 9200 ریال افزایش داشته است. گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت گزارش هیات مدیره توسط آقایمهندس هدایت اله خادمی مدیر عامل شرکت در چند بخش ارائه شد که در قسمت بعد به طور خلاصه به آن پرداخته شده است. مهندس خادمیبا اشاره به عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش خاطر نشان کرد: فروش خالص شرکت از 5909 میلیارد ریال در سال 91 به 8468میلیارد ریال در سال 92، معادل 43.30درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سود ناخالص رشد 40.94 درصد را تجربه کرده است. شایان ذکر است سود عملیاتی شرکت در سال 92 نسبت به سال 91 با افزایش 37.45 درصدی همراه بوده است که نشان از عملکرد چشمگیر مدیریت و پرسنل سختکوش این شرکت خوشنام در بازار سرمایه دارد.سود خالص شرکت حفاری شمالعلیرغم مشکلات گوناگون صنعت از مبلغ 1598 میلیارد ریال به 2665 میلیارد ریال معادل 66.81درصد رشد داشته است. مقایسه اولین پیش بینی سود سال 92 با آخرین پیش بینی سود، 12.85درصد افزایش را شاهد بوده است. (ریالمیلیون ) 92 91 درآمد ارائه خدمات 8,468,771 5,909,878 43.30 سود ناخالص 3,471,052 2,462,865 40.94 سود عملیاتی 3,209,576 2,335,028 37.45 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 153,021- 430,082- -64.42 سود خالص 2,665,989 1,598,239 66.81 نسبت سود خالص به فروش 0.31 0.27 سرمایه 2,605,405 2,605,405 0.00 جمع دارایها 16,080,609 10,739,081 49.74 جمع بدهیها 10,233,734 6,252,993 63.66 سود(زیان) انباسته 2,978,495 1,662,991 79.10 حقوق صاحبان سود خالص و درصد تقسیم سهام 5,846,875 4,486,088 30.33 نسبت سود خالص به سرمایه 1.02 0.61 وی تاکید کرد: جمع دارایی های شرکت از رشد 49.74 درصدی برخوردار بوده است. شایان ذکر است بدهیهای سال مالی مورد گزارش 63.66 درصد افزایش نشان میدهد. وی افزود: سود انباشته 79.10 درصد و حقوق صاحبان سهام از 4486 میلیارد ریال به 5846میلیارد ریال برابر 30.33 درصد افزایش داشته است.

مخابرات زیان‌ده، همه سود خود را تقسیم کرد

میثم قاسمی دبیر تحریریه

زمان مطالعه : 3 دقیقه

برای بوکمارک این نوشته وارد شوید

شرکت سود خالص و درصد تقسیم مخابرات ایران به هر سهم خود ۳۰۰ ریال (۳۰ تومان) سود داد که این رقم، کل سودی است که مخابرات در سال مالی ۱۳۹۹ داشته و این شرکت هیچ پولی را به عنوان سرمایه اندوخته برای سال جاری نگه نداشت.

به گزارش پیوست، مجمع عمومی سهامداران شرکت مخابرات ایران برای بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ و تقسیم سود در حالی برگزار شد که این شرکت در سال مالی ۹۹ سود عملیاتی نداشت و سودی که اکنون میان سهامداران تقسیم شده، حاصل از فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات ایران و به خصوص همراه اول است.سود خالص و درصد تقسیم

زیان عملیاتی

شرکت مخابرات ایران براساس صورت‌های مالی خود در سال گذشته بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی داشته است که ۱۶ برابر بیشتر از سال ۹۷ است. همچنین گرچه سود خالص این شرکت (مجموع سودهای عملیاتی و غیر عملیاتی) در کل مثبت است اما نسبت به سال ۹۷ بیش از ۶۷۷ میلیارد تومان کمتر شده است.

مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی دلایل این کاهش سود را تورم شدید ارز و ریال، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی، عدم اصلاح تعرفه خدمات و رعایت کامل استانداردهای و مقررات مالی عنوان کرد. سلطانی پیشتر به پیوست گفته بود هر ماه ۷۵ درصد درآمدهای این شرکت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش می‌شود.

سود عملیاتی و خالص شرکت مخابرات ایران در ۳ سال مالی متوالی (ارقام به میلیارد ریال)

توسعه

شرکت مخابرات ایران در حالی تمامی سود خود را میان سهام‌داران تقسیم کرد که سال گذشته ۵۰ درصد سود به منظور توسعه VDSL و پرداخت مطالبات بازنشستگان، ذخیر کرده بود؛ اما آمارهایی که مدیرعامل مخابرات در مجموع عمومی امروز (۱۷ خرداد) اعلام کرد، نشان می‌دهد اهداف اعلام شده در زمینه VDSL‌ محقق نشده‌اند.

در گزارش مدیرعامل مخابرات اعلام شد تعداد مشترکان باند پهن این شرکت با ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ به بیش از ۴ میلیون و ۹ هزار مشترک رسیده است. مشترکان فعال FTTH این شرکت با ۷۸ درصد رشد به ۱۵۹ هزار ۴۲۹ مشترک رسیده است. همچنین مصرف روزانه دیتا در شبکه مخابرات به ۸ هزار و ۸۷۳ گیگابایت (۸ پتابایت) رسیده که ۴۴ درصد بیشتر از سال ۹۸ است.

در پایان سال گذشته تعداد پورت‌های VDSL منصوبه مخابرات به ۱۵۸ هزار و ۵۱۹ پورت رسید که حدود ۴۷ هزار پورت بیشتر از سال ۹۸ است؛ اما آمارها و برنامه‌هایی که وزارت ارتباطات در این زمینه اعلام کرده بود، ارقامی بسیار بیشتر از این هستند. همچنین مشترکان VDSL این شرکت به ۹۲ هزار و ۶۹۰ مشترک رسید است که هرچند ۱۱۸درصد رشد نسبت به سال ۹۸ داشته؛ اما از برنامه‌های قبلی بسیار کمتر است.

یکی از برنامه‌هایی که مدیرعامل این شرکت برای سال جاری اعلام کرد توسعه ۷۰۰ هزار پورت پرسرعت (ADSL/VDSL) و ۵۰۰ هزار پورت FTTH است.

حاشیه سود و کاربردهای آن در تحلیل مالی (Profit Margin)

حاشیه سود یکی از نسبت‌های مهم مالی به شمار می‌رود که هدف از آن محاسبه میزان سودآوری یک بنگاه تجاری به ازای فروش است. هدف از محاسبه حاشیه سود در واقع محاسبه این است که یک بنگاه تجاری یا واحد اقتصادی به ازای هر ریال یا دلار فروش چقدر سودآوری کرده است. این نسبت بسیار مشهور است و تحلیل‌گران از آن برای مقایسه میزان سودآوری و فعالیت سودآورانه یک شرکت و مقایسه و تطبیق فعالیت سودآوری شرکت‌ها با یکدیگر استفاده می‌کنند.

محاسبه این نسبت مالی اگرچه ساده است اما بسیار بااهمیت است چراکه به گفته بسیاری از تحلیل‌گران بیش از بقیه نسبت‌ها میزان سودآوری شرکت را اندازه‌گیری می‌کند و کارایی آن نیز در مقایسه با سایر نسبت‌ها بیشتر است. از همین رو این نسبت تبدیل به یکی از نسبت‌های مشهور در تحلیل بنیادی شده که خود شرکت‌ها نیز این نسبت را به صورت سه ماهه و سالانه گزارش می‌کنند. حاشیه سود با توجه به اینکه سودهای مختلفی در یک بنگاه تجاری گزارش می‌شوند انواع مختلفی دارد که به شرح زیر هستند:

حاشیه سود ناخالص اولین مورد از انواع مختلف حاشیه سود است که تحلیل‌گران برای بررسی فعالیت‌های کلی شرکت از آن استفاده می‌کنند. محاسبه این نسبت بسیار ساده است و تمامی داده‌های مربوط به این نسبت را می‌توان از صورت سود و زیان استخراج کرد. فرمول محاسبه این نسبت به شرح زیر است:

حاشیه سود ناخالص = (سود ناخالص / فروش خالص) * ۱۰۰

می‌توان فرمول را به شرح زیر به صورت جزئی‌تر نیز نوشت:

حاشیه سود ناخالص = ((فروش خالص بهای تمامی شده کالا) / فروش خالص) * ۱۰۰

سود ناخالص در حالت کلی در واقع زمانی به دست می‌آید که بهای تمام شده کالاها را از فروش خالص کسر کنیم که به این صورت اولین سود گزارش شده در صورت سود و زیان یعنی سود ناخالص به دست می‌آید.

حاشیه سود عملیاتی شرکت یکی دیگر از انواع حاشیه سود است که بیشتر مربوط به فعالیت‌های عملیاتی شرکت است. در واقع این سود بر فعالیت خود شرکت متمرکز است و اساسا کاری به فعالیت‌هایی که خارج از عملیات اصلی شرکت صورت گرفته ندارد. سود عملیاتی از کسر هزینه‌های عمومی و اداری یا کلا هزینه‌های عملیاتی از سود ناخالص شرکت به دست می‌آید. این نسبت در راستای فهم این مسئله است که به ازای هر دلار فروش، شرکت در نتیجه عملیات خود چقدر سود کرده است. سود عملیاتی نیز در صورت سود و زیان یک مرحله جلوتر است و فرمول محاسبه حاشیه سود عملیاتی به شرح زیر است:

حاشیه سود عملیاتی = (سود عملیاتی / فروش خالص) * ۱۰۰

حاشیه سود عملیاتی از آنجا که سودآوری ناشی از فعالیت‌های خود سود خالص و درصد تقسیم شرکت را اندازه‌گیری می‌کند نسبت مالی محبوب تحلیل‌گران است چرا که آنها بر این عقیده هستند این نسبت بیشتر از بقیه نسبت‌ها میزان سودآوری شرکت را اندازه‌گیری می‌کند.

حاشیه سود قبل از مالیات به محاسبه این موضوع می‌پردازد که به ازای هر دلار فروش شرکت چقدر توانسته سود قبل از مالیات کسب کند. از آنجا که هزینه مالیاتی معمولا هزینه ثابتی است که شرکت‌ها به دولت‌ها می‌پردازند لذا سود قبل از مالیات نیز گاهی مورد توجه تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. فرمول این نسبت به شرح زیر است:

حاشیه سود قبل از مالیات = (سود سود خالص و درصد تقسیم قبل از مالیات / فروش خالص) * ۱۰۰

به عنوان مثال اگر حاشیه سود قبل از مالیات شرکتی ۴۰ درصد باشد بدین معنی است که شرکت به ازای هر ۱۰۰ دلار فروش ۶۰ دلار هزینه کرده و ۴۰ دلار نیز توانسته سود کسب کند، البته سودی که هنوز مالیات آن پرداخت نشده است.

حاشیه سود خالص مهمترین نسبت در میان سایر حاشیه‌های سود محسوب می‌شود و در این نسبت مالی سود خالص نهایی شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد. به لحاظ ریاضی فرمول حاشیه سود خالص به شرح زیر است:

حاشیه سود خالص = (سود خالص / فروش خالص) * ۱۰۰

حاشیه سود خالص به دنبال محاسبه این موضوع است که اساسا شرکت به ازای هر دلار فروش یا درآمد چقدر سود می‌کند. اگر حاشیه سود خالص شرکتی ۲۰ درصد باشد بدین معنی است که شرکت به ازای هر ۱۰۰ دلار فروش ۲۰ دلار سود خالص کسب می‌کند و ۸۰ دلار نیز بابت تمامی هزینه‌ها پرداخت می‌کند. حاشیه سود خالص ۲۰ درصدی به معنی این است که ۲۰ درصد از فروش کل شرکت را سود خالص تشکیل می‌دهد. لازم به ذکر است که سود تقسیم شده شرکت در فرمول حاشیه سود جایگاهی ندارد و محاسبه نمی‌شود.

این نسبت می‌گوید که در حالت کلی اگر شرکتی قصد داشته باشد میزان حاشیه سود خالص خود را افزایش دهد؛ یعنی از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد یا ۳۰ درصد برساند می‌بایست یا هزینه‌ها را کاهش دهد و یا میزان فروش خود شرکت را افزایش دهد.

گاها در خبرها می‌خوانیم «حاشیه سود صنعت خودروسازی آمریکا کاهش یافت» و یا «حاشیه سود شرکت‌های اروپایی کاهش یافته است»؛ این نشان می‌دهد که این نسبت مالی از اهمیت بسیار زیادی برای ارزیابی وضعیت سودآوری شرکت‌ها و صنایع برخوردار سود خالص و درصد تقسیم است. به همین دلیل است که شرکت‌ها به صورت سه ماهه و سالانه گزارش حاشیه سود خود را به سهامدارانشان ارائه کنند تا سهامداران این شرکت از وضعیت سودآوری این شرکت‌ها مطلع شوند.

اگر حاشیه سود شرکتی نزدیک به صفر یا منفی باشد بدین معنی است که سود خالص و درصد تقسیم شرکت در تلاش برای حفظ خود از طریق کاهش هزینه‌هاست و اگر نتواند در این وضعیت در آینده نزدیک تغییراتی ایجاد کند عملا فعالیت این شرکت تنها باعث زیان خواهد شد. اما بنگاه‌هایی که حاشیه سود مثبت دارند نیز تلاش می‌کنند تا این نسبت را افزایش دهند یعنی درصد سودآوری شرکت از میزان فروش را از طریق مدیریت بیشتر هزینه‌ها، جایگزین‌ کردن تکنولوژی‌های جدید و … افزایش دهند.

تحلیل نسبت مالی حاشیه سود

حاشیه سود شرکت‌های صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت است بنابراین ممکن است مقایسه‌ حاشیه سود بین شرکت‌هایی از دو صنعت مختلف چالش‌برانگیز باشد. به عنوان مثال میزان فروش و هزینه‌های دو شرکت مایکروسافت (صنعت تکنولوژی) و والمارت (خرده‌فروشی) بسیار متفاوت است چون ترکیب سرمایه آنها متفاوت است. شرکت‌های خرده‌فروشی از قبیل والمارت اگرچه ممکن است حاشیه سود پایینی نسبت به شرکت‌های تکنولوژی محور از قبیل مایکروسافت داشته باشند اما میزان گردش مالی آنها و گردش سود آنها بسیار بیشتر است.

حاشیه سود میزان گردش سود شرکت‌ها را اندازه‌گیری نمی‌کند بنابراین به همین دلیل استفاده از این نسبت به تنهایی برای مقایسه دو شرکت از دو صنعت مختلف می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. مقایسه حاشیه سود شرکت مایکروسافت و گوگل منطق بیشتری دارد چرا که هر دو شرکت از یک صنعت هستند و ترکیب سرمایه آنها بسیار مشابه است. به عنوان مثال شرکت‌های فروشنده محصولات لوکس دارای حاشیه سود بالایی هستند چرا که نسبت سود به فروش آنها بالاست اما گردش سود آنها بسیار پایین و میزان فروش آنها نیز کم است و به همین دلیل مقایسه یک شرکت فروشنده محصولات لوکس مانند لامبورگینی با یک شرکت فروشنده مواد مصرفی مانند «تارگت» از اساس اشتباه است.

شرکت‌های تکنولوژی ممکن است در ابتدای فعالیت توسعه‌ای خود هزینه زیادی متحمل شوند اما سپس میزان هزینه شرکت به شدت پایین می‌آید. به عنوان مثال شرکت مایکروسافت با توسعه ویندوز در مراحل ابتدایی ممکن است در ابتدای فعالیت خود به دلیل هزینه‌های تحقیق و توسعه حاشیه سود بالایی نداشته باشد، اما بعدها با فروش میلیون‌ها نسخه از همان ویندوز بدون انجام هزینه حاشیه سود بالایی را به دلیل کاهش هزینه‌ها و فروش زیاد رقم بزند.

مشاغلی از قبیل محصولات لوکس، تکنولوژی و همچنین مواد دارویی دارای حاشیه سود بالایی هستند. مثلا تولید دارو ممکن است در مرحل تحقیق و توسعه هزینه زیادی داشته باشد اما بعدها با ساخت مواد دارویی فروش این مواد در سراسر جهان با حاشیه سود بالایی همراه خواهد بود.

صنعت حمل و نقل، خرده‌فروشی و تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه، کشاورزی، خودرو و .. دارای حاشیه سود پایینی هستند اما میزان فروش این محصولات بسیار بیشتر از محصولات بالایی سود خالص و درصد تقسیم هستند. محصولات کشاورزی ممکن است در معرض آسیب‌های زیادی از قبیل آب و هوا، موجودی انبارهای زیادف عملیات اورهال و ذخیره و … قرار بگیرند و حاشیه سود آنها تحت تاثیر قرار بگیرد. بخش خودرو نیز به دلیل رقابت بسیار شدید، بی ثباتی تقاضای مصرف کننده و هزینه های عملیاتی بالا و پشتیبانی نیز حاشیه سود پایینی دارد.

سود خالص و درصد تقسیم

در مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰

«تنوین» ۷۰ درصد سود خالص را تقسیم کرد

عصر اعتبار- مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تامین سرمایه نوین منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ روز شنبه دهم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور ۹۰.۷۸ درصد سهامداران در محل خود شرکت برگزار شد.

«تنوین» ۷۰ درصد سود خالص را تقسیم کرد

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، در این مجمع که ریاست آن برعهده معصومه ملاصالحی، نظارت آن برعهده آقایان همایون باقری طادی و مهدی نزادی نوش‌آبادی و دبیری آن برعهده محسن کوزه‌گران بود، تقسیم مبلغ 650 ریال سود به ازای هر سهم به تایید سهامداران حاضر در جلسه رسید.

در ابتدای این جلسه داود رزاقی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین به ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی 1400 پرداخت و گفت: تثبیت جایگاه سودآورترین تامین سرمایه ایران، حفظ جایگاه بزرگ‌ترین تامین سرمایه ایران و تامین مالی 90 هزار میلیارد ریالی، افزایش حجم صنایع تحت مدیریت و … از مهمترین اقدامات شرکت طی سال مالی گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه «تنوین» در سال 99 ، چهار درصد سهم تامین مالی داشته است، افزود: این عدد در سال 1400 به 8 درصد رسیده است. همچنین در سال 1400 حدود 6 هزار و 400 میلیارد حجم اوراق سررسید شده است.

رزاقی با اشاره به اینکه شرکت وظیفه ارزش‌گذاری 19 شرکت را در سال 1400 برعهده داشت، بیان کرد: تامین سرمایه نوین در حال حاضر 10 صندوق فعال (درآمد ثابت، سهامی، بازارگردان) دارد که توانسته‌اند در سال گذشته سود خوبی را به سرمایه‌گذاران خود بدهند.

وی با بیان اینکه متوسط رشد سود خالص شرکت در پنج سال گذشته 49 درصد بوده است، گفت: سود عملیاتی «تنوین» در پایان سال 1400 نسبت به سال 1399 از 12 میلیون و 992 هزار و 368 میلیون ریال به 13 میلیون و 396 هزار و 947 میلیون ریال رسیده است.

رزاقی ادامه داد: حفظ بالاترین سهم بازار در مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی به صورت صدور و ابطالی، تاسیس یا تبدیل صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قابل معامله و بدون تقسیم سود از جمله اهداف شرکت تامین سرمایه نوین است.

وی در ادامه گفت: مدیریت ریسک‌ها و انتشار صد هزار میلیارد ریال اوراق بدهی جدید از برنامه‌های پیش روی شرکت در سال 1401 است.

براساس این گزارش، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تامین سرمایه نوین (تنوین) 70 درصد از سود کل شرکت را میان سهامداران خود تقسیم و روزنامه دنیای اقتصاد را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها در سال مالی 1401 انتخاب کرد. همچنین موسسه رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه بهراد مشار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد.

در انتهای این مجمع بانک اقتصاد نوین، شرکت لیزینگ اقتصاد نوین، شرکت توسعه عمران پایدار، شرکت توسعه صنایع بهشهر، شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین، شرکت اعتباری ملل و شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین به عنوان اعضای اصلی جدید هیات مدیره و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین به عنوان اعضای فرعی هیات مدیره انتخاب شدند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.