محاسبه قیمت مبنا


بنابراین، حجم مبنا در سهم مورد نظر، 160.000 است.

مقاله نشریه
محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سال 1388

چکیده:
زمينه و هدف: در روش هزينه يابي مبتني بر فعاليت ابتدا فعاليت ها شناسايي شده سپس هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم مرتبط با هر فعاليت بر مبناي تسهيم محاسبه مي گردد. مطالعه حاضر با هدف تعيين بهاي تمام شده خدمات بخش راديولوژي بر اساس روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بيمارستان آموزشي درماني گلستان اهواز تدوين شده است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات كاربردي و مقطعي است در اين مطالعه، قيمت تمام شده 35 خدمت رايج راديوگرافي (مندرج در فهرست تعرفه هاي مصوب دولتي) با استفاده از روش هزينه يابي مبتني بر فعاليت(ABC) براي بخش راديولوژي بيمارستان گلستان اهواز در(1388)محاسبه شد.ابزار گردآوري داده ها، ليست ها و فرم هاي مربوط به فهرست هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم خدمات راديولوژي و ساير مراكز فعاليت مرتبط بود. در اين مطالعه براي برآورد سهم هزينه هاي ساير بخش ها در خدمات بخش راديولوژي، ابتدا مبنا هاي تسهيبم تعيين سپس با استفاده از روش تسهيم مستقيم، هزينه ها برآورد شدند.
نتايج: يافته هاي اين مطالعه نشان داد، فقط قيمت تمام شده سه خدمت راديوگرافي شامل: لمبوساكرال دو جهت با(6348 ريال)، دور محاسبه قیمت مبنا سولومار روبرو و نيم رخ با(3995 ريال) و مهره ها و كمر ايستاده با(12001 ريال) اختلاف، كمتر از نرخ تعرفه هاي مصوب سال مطالعه، برآورد شد اما بهاي تمام شده 32 خدمت ديگر راديوگرافي با اختلاف مشخصي بيش از نرخ تعرفه هاي مصوب سالهاي 87 و 88 بودند. به طور كلي مجموع هزينه هاي منتسب به خدمات بخش راديولوژي 5795152383 ريال برآورد شد كه بيشترين سهم(43/3 درصد هزينه ها) مربوط به هزينه هاي نيروي انساني بود.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه بين قيمت واقعي خدمات راديولوژي مورد مطالعه و تعرفه هاي مصوب تفاوت وجود دارد. اين تفاوت خود را به شكل زيان مالي براي بيمارستان نشان مي دهد، لذا براي بهبود نظام مالي بيمارستان و كاهش هزينه هاي آن لازم است از روش هاي دقيق محاسبه هزينه ها مانند هزينه يابي مبتني بر فعاليت براي قيمت گذاري خدمات استفاده شود.

کليدواژگان: قيمت تمام شده، هزينه يابي بر مبناي فعاليت، بيمارستان، راديولوژي، اهواز

محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سال 1388 3/21/2011 12:00:00 AM

محاسبه قیمت مبنا

مساحت انباری و پارکینگ در سهم زمین لحاظ

مساحت آپارتمان در سند شامل ،مساحت بالکن

ورود اطلاعات پایه جهت برآورد قیمت 3

سهم زمین هر یک از مالکین بدون لحاظ نمودن پارکینگ ، انباری و بالکن - حالت الف A

سهم زمین هر یک از مالکین با لحاظ نمودن پارکینگ ، انباری و بالکن - حالت ب B

میزان اختلاف دو حالت محاسبه سهم زمین - تفاوت حالت الف و ب C

تامین هزینه ساخت بوسیله فروش بخشی از سهم زمین و سود حاصل از آن جهت مالکین D

تامین هزینه ساخت از طریق مشارکت با سازنده محاسبه قیمت مبنا و سود حاصل از آن جهت مالکین E

تفکیک مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین ( آپارتمان ، انباری ، پارکینگ ، بالکن ) متر مربع F

تفکیک مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین ( آپارتمان ، انباری ، پارکینگ ، بالکن ) - دانگ G

تفکیک مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین ( آپارتمان ، انباری ، پارکینگ ، بالکن ) - مبلغ H

تفاوت قیمت فروش سهم زمین و آپارتمان کلنگی هر یک از مالکین I

تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان با فروش سهم زمین J

تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان نوساز با فروش آپارتمان کلنگی K

قیمت گذاری حداقل جهت آپارتمان کلنگی این مجتمع بر مبنای سهم زمین L

بازدهی خرید آپارتمان کلنگی و فروش سهم زمین آن در این مجتمع M

توضیحات، منابع و اطلاعات بیشتر N

محاسبه قدرالسهم زمین نحوه روش فرمول

ورود اطلاعات زمین و مالکین :

میتوانید مساحت زمین ، تعداد مالکین و مساحت آپارتمان کلنگی هر مالک را وارد کنید . اگر مساحت آپارتمانها مشابه است از ستون تعداد استفاده کرده ، در وقت صرفه جویی کنید .

مشخصات انباری ، پارکینگ و بالکن مالکین :

در صورتی که مایل هستید اثر پارکینگ ، انباری و بالکن بر قدرالسهم هر مالک محاسبه شود ، مقادیر آن را در این بخش وارد کنید .

ورود اطلاعات پایه جهت برآورد قیمت :

جهت مقایسه قیمتی و بدست آوردن انتخابهای مختلف ، قیمت زمین ، قیمت آپارتمان نوساز و قیمت آپارتمان کهنه ساز یا کلنگی را در منطقه وقوع ملک خود وارد کنید .

گزارشات به شرح زیر است :

A-سهم زمین هر یک از مالکین بدون لحاظ نمودن سهم پارکینگ ، انباری و بالکن :

در این بخش می توانید سهم زمین هر یک از مالکین را به تفکیک مساحت ، درصد ، دانگ و سهم از مبلغ فروش زمین مشاهده کنید .

قدرالسهم زمین

B-سهم زمین هر یک از مالکین با لحاظ نمودن سهم پارکینگ ، انباری و بالکن :

در این بخش می توانید سهم زمین هر یک از مالکین را به تفکیک مساحت ، درصد ، دانگ و سهم از مبلغ فروش زمین مشاهده کنید . در این حالت اثر مساحت اختصاصی پارکینگ ، انباری و بالکن هر واحد مجزا محاسبه می گردد و در سهم زمین نمایش داده می شود .

سهم زمین با احتساب پارکینگ ، انباری و بالکن

C-محاسبه اختلاف سهم زمین با و بدون در نظر گرفتن پارکینگ ، انباری و بالکن

این جدول اثر تفاوت محاسبه سهم زمین حالتهای A و B است .

سهم زمین عرضه

D-تامین هزینه ساخت بوسیله فروش بخشی از سهم زمین و سود حاصل از آن جهت مالکین

در این حالت برنامه محاسبه می کند ، جهت تامین هزینه ساخت چه مساحتی از زمین باید فروخته شود طوری که مالکین قبلی و مالک جدید ، هر یک به نسبت سهم زمین خود ، هزینه ساخت را متقبل شوند . سود حاصل از ساخت و ساز در این حالت نیز محاسبه شده و نمایش داده می شود .

سود ساخت و ساز ناشی از فروش سهم زمین

E-تامین هزینه ساخت از طریق مشارکت با سازنده ( مشارکت در ساخت ) و سود حاصل از آن جهت مالکین

در این حالت برنامه محاسبه می کند ، در صورتی که قرارداد مشارکت در ساخت منعقد گردد ، اثر سود آن جهت مالکین چگونه است . محاسبات بر اساس عرف نسبتهای مشارکت در ساخت و مبلغ بلاعوض وارد شده توسط کاربرانجام می شود .

سود مشارکت در ساخت بین مالکین و سازنده

F-تفکیک مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین ( آپارتمان ، انباری ، پارکینگ ، بالکن ) متر مربع

اثر هر یک از مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین به تفکیک سهم آپارتمان ، سهم انباری ، سهم پارکینگ و سهم بالکن بر حسب متر مربع نمایش داده می شود .

اثر پارکینگ ، انباری ، بالکن در محاسبه سهم زمین

G-تفکیک مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین ( آپارتمان ، انباری ، پارکینگ ، بالکن ) دانگ

جدول بالا بر حسب دانگ نمایش داده می شود .

H-تفکیک مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین ( آپارتمان ، انباری ، پارکینگ ، بالکن ) میلیون تومان

جدول فوق ، اثر مولفه های سهم زمین بر حسب میلیون تومان نمایش داده می شود .

I-تفاوت فروش سهم زمین و آپارتمان کلنگی هر یک از مالکین :

برای هر مالک میتوانید مقایسه قیمت فروش آپارتمان کلنگی و سهم زمین آن را مشاهده کنید . مقدار تفاوت بر حسب درصد ، مبلغ و به صورت سود وزیان انتخاب هر حالت ، نمایش داده میشود .

تفاوت قیمت فروش سهم زمین و آپارتمان کلنگی هر یک از مالکین

J-تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان با فروش زمین :

اگر مالکین سهم زمین خود را بفروشند می توانند مجددا آپارتمان نوساز یا کهنه ساز خرید کنند .مقدار مساحت هر یک از موارد فوق و مقایسه ، در این پنل درج شده است .

تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان با فروش زمین

K-تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان نوساز با فروش آپارتمان کلنگی :

اگر مالک نتواند سهم زمین خود را به تنهایی بفروشد و پول لازم باشد ، لاجرم باید تن به فروش آپارتمان کهنه ساز بدهد . در این پنل فرض شده است که مالک ، ملک خود را به دلیل پول لازم بودن به قیمت آپارتمان کلنگی بفروشد و بر مبنای آن مقایسه قیمتی با خرید نوساز ، محاسبه شده است .

محاسبه قدرالسهم زمین

L-ارزش گذاری آپارتمان کلنگی بر مبنای سهم زمین :

ارزش گذاری هر متر مربع آپارتمان کلنگی بر مبنای سهم زمین در این پنل آورده شده است . اگر مایل هستید به بنگاه املاک ، قیمت آپارتمان کلنگی را بر مبنای سهم زمین اعلام کنید ، از این گزینه استفاده کنید . بدیهی است فروش آپارتمان کلنگی با قیمت درج شده در این پنل ، معادل فروش سهم زمین به قیمت روز است .

M-بازدهی خرید آپارتمان کلنگی و فروش زمین در این مجتمع :

اگر مایل هستید سرمایه گذاری انجام دهید ، می توانید تفاوت قیمت خرید آپارتمان کلنگی و فروش سهم زمین آن را در این بخش ببینید. سود وزیان مشخص است .

1- اگر در سند ملک مساحتهای پارکینگ ، انباری یا بالکن به صورت مجزا با ذکر مقدار بر حسب متر مربع لحاظ شده باشد ، محاسبه اثر آن در سهم زمین قطعی است .

2- بدیهی است در صورتی که 2 مالک با مساحت آپارتمان یکسان باشند ولی فقط یکی از آنها پارکینگ سندی داشته باشد ، نمی توان حکم به یکسان بودن سهم زمین هر دو داد و لازم است راهکاری جهت درج اثر مساحت پارکینگ در سهم زمین لحاظ شود .

3- به هنگام پرداخت مالیات خرید و فروش ملک ، سازمان امور مالیاتی بر مبنای ارزش بنای ساختمان ( اعیان ) و زمین محل وقوع ملک ( عرصه ) اقدام به اخذ مالیات با استفاده از ضرایب ارزش منطقه ای می کند . طبق دستور العمل این سازمان که تصویر آن در زیر آمده است ، از نظر سازمان امور مالیاتی ، ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری برابر 50% ارزش هر متر مربع بنای آپارتمانی آن است . با این نسبت ، ارزش بنای ساختمان برآورد شده و مالیات بخش اعیان ملک ، با لحاظ نمودن ارزش معاملاتی منطقه ای املاک دریافت می شود .

سهم پارکینگ ، انباری و بالکن در قدرالسهم زمین

مساحت یک فضای پارک ماشین یا یک پارکینگ ، همواره محدود به اعداد 11 تا 12.5 متر مربع است و به عنوان مثال پارکینگ 3 متر مربعی نداریم . زیرا تعریف فضای پارکینگ استاندارد طبق ضوابط معماری و احداث بنا ، محدودیتهای فوق را اعمال میکند . در عرف قیمت گذاری پارکینگ به یکی از دو روش زیر عمل می شود .

الف ) قیمت پارکینگ در منطقه ثابت و بر حسب مبلغ عنوان می شود . به عنوان مثال قیمت پارکینگ در منطقه مرزداران شهر تهران در پایان سال 1397 ، برابر 250 میلیون تومان است .

ب ) قیمت پارکینگ به صورت درصدی از قیمت آپارتمان لحاظ می گردد . به عنوان مثال در شمال کشور و در شهر نوشهر ، محاسبه قیمت مبنا ارزش هر متر مربع پارکینگ برابر 33% یا یک سوم ارزش هر متر مربع آپارتمان است و به هنگام خرید آپارتمان در صورت داشتن پارکینگ ، باید مبلغ آن را به صورت مجزا با لحاظ ضریب اعلام شده ، بپردازید .

حالت الف نیز می تواند به حالت ب تبدیل شود و با توجه به قیمت هر متر مربع آپارتمان و داشتن مساحت پارکینگ ، می توان قیمت پارکینگ را به صورت درصدی از قیمت پارکینگ محاسبه نمود .

قیمت انباری به صورت درصدی از قیمت آپارتمان لحاظ می شود . برآورد قیمت هر متر مربع انباری معمولا بین 50% تا 100% قیمت زمین لحاظ می گردد .

در اسناد جدید ، مساحت بالکن به مساحت آپارتمان با ضریب مشخص اضافه می شود . در این حالت نباید برای مساحت بالکن ، سهم زمین در نظر گرفت زیرا اثر آن ، در مساحت آپارتمان دیده شده است . در اسناد قدیمی ، عمدتا مساحت بالکن و آپارتمان به صورت مجزا نوشته شده است و مساحی نیز آن را تایید می کند . در این حالت می توان ازضرایبی که در عمده موارد توسط سازمان ثبت جهت بالکن استفاده می شود ، جهت تعیین سهم زمین آن استفاده نمود .برنامه از ضرایب پیش فرض استفاده می کند ، هر چند می توان آن را در پنلهای مربوطه خروجی تغییر داد .

کلمات کلیدی O

نسبت قیمت زمین به آپارتمان , قدرالسهم تجاری , قدرالسهم مشاعات , تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک , فرمول محاسبه سهم العرصه , فرمول محاسبه قدر السهم , حق السهم زمین , قدر سهم زمينه , سهم زمین , فرمول قدر السهم , محاسبه قدرالسهم آپارتمان , قدرالسهم آپارتمان از زمین , روش محاسبه قدرالسهم زمین , قدر سهم زمین , سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن , سهم زمین در قیمت مسکن , سهم زمین آپارتمان , نحوه قيمت گذاري سهم زمين فروشي , نحوه قيمت گذاري محاسبه قیمت مبنا سهم زمين كشاورزي , قدرالسهم زمین , قدرالسهم زمین آپارتمان , قدرالسهم زمین عرصه , محاسبه قدرالسهم زمین , فرمول محاسبه قدرالسهم زمین , قدرالسهم زیرزمین , عرصه و اعیان , عرصه و اعیان چیست , عرصه و اعیان آپارتمان , عرصه و اعیان در ساختمان , عرصه و اعیان ملک چیست , عرصه و اعیان زمین چیست , عرصه و اعیان ملک یعنی چه , عرصه و اعیان به انگلیسی , عرصه و اعیان ملک , عرصه و اعیان در آپارتمان , عرصه و اعیان در ملک , عرصه و اعیان زمین , عرصه و اعيان چيست , ملکی عرصه و اعیان یعنی چه , مفهوم عرصه و اعیان , معنای عرصه و اعیان , تفکیک عرصه و اعیان , تفاوت عرصه و اعیان چیست , قیمت گذاری آپارتمان , نحوه قیمت گذاری آپارتمان , نحوه قیمت گذاری طبقات آپارتمان , فرمول قیمت گذاری آپارتمان , روش قیمت گذاری آپارتمان , قیمت گذاری آپارتمان در تهران , قیمت گذاری زمین , قیمت گذاری زمین شهری , قیمت گذاری زمین مسکونی , نحوه قیمت گذاری زمین , روش قیمت گذاری زمین , سهم اپارتمان از زمین

نظر خود را درج کنید.

نگین 1401-05-19 23:01:47 پاسخ 0 0

۳۰درصد از ۱۷۰۶۴متر زمین چند متر میشود؟

کاربر40407 1401-05-05 16:36:22 پاسخ 0 محاسبه قیمت مبنا محاسبه قیمت مبنا 0

کاربر40403 1401-05-03 22:22:10 پاسخ 0 0

لطفا محاسبه شود

مرادی 1400-12-18 23:20:26 پاسخ 0 0

کاربر40232 1400-12-10 15:02:32 پاسخ 0 0

صادقی 1400-10-05 10:57:31 پاسخ 7 1

سلام پدر من هفت هکتار زمین دارد و۳۳۴سهم ان بنام خواهرم زده این ۳۳۴سهم میشود چند هکتار

کاربر38976 1400-09-29 00:07:5 پاسخ 1 0

درصد هر واحد نسبت به کا زمین‌چقدر است

رمضانی 1400-09-25 21:54:44 پاسخ 5 0

محاسبه قدرالسهم برای ۲۰۰ زمین متری شهرک غرب ارغوان ۶ واحد که مشخصات بدین صورت است: واحد اول ۱۱۲.۵۳ دارای انباری ۳.۲۵ متر و پارکینگ ۱۱.۵ متری، واحد دوم ۱۱۲.۵۳ بدون انبار و دارای پارکینگ ۱۱.۵، واحد سوم ۵۷.۲۶ متری پارکینگ ۱۱.۰۵ متر و فاقد انبار، واحد چهارم ۵۵.۲۶ پارکینگ ۱۱.۵ متری فاقد انبار، واحد پنجم ۵۷.۲۶ متری فاقد پارکینگ و انباری، واحد ششم به متراژ ۵۵.۲۶ فاقد پارکینگ و دارای انباری ۳.۲۵ متری اگر مقدوره لطفا

محاسبه قیمت سهام برای روز بعد بر اساس چه فاکتورهایی انجام می شود؟

محاسبه قیمت سهام برای روز بعد

از دیگر سوالات پر تکرار بورسی دلیل اختلاف و یکسان نبودن قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله می باشد و اینکه محاسبه قیمت سهام برای روز بعد چگونه انجام می شود؟ باید بدانید قیمت شروع سهم برای روز بعد، همان قیمت پایانی بسته شده ی امروز می باشد. حال در این مقاله به عوامل تاثیرگذار بر قیمت پایانی در بورس می پردازیم.

محاسبه قیمت سهام برای روز بعد

محاسبه قیمت سهم

ابتدا به تعریف قیمت پایانی می پردازیم:

قیمت پایانی سهم در بورس چیست؟

قیمت پایانی میانگین قیمت های معامله شده سهم طبق حجم صورت گرفته در آن روز معاملاتی می باشد. به تعبیر دقیق می توان گفت قیمت پایانی امروز، مبنای صفر تابلو برای فردا است، یعنی قیمت شروع سهم در آن روز معاملاتی، قیمت پایانی دیروز می باشد.

فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت پایانی:

قیمت ها روی چه اعدادی معالمه می شوند؟

فرض کنید 90% معاملات در یک روز معاملاتی روی مثبت 3% باشد و 10% قیمت معاملات به مثبت 5% رسیده باشد، در نتیجه میانگین وزنی آنها تعیین کننده قیمت پایانی خواهد بود و با توجه به این اعداد و ارقام قیمت پایانی محاسبه شده کمتر از قیمت آخرین معالمه می باشد.

حجم مبنا عامل تاثیرگذار دیگر بر قیمت پایانی

تاثیر حجم مبنا بر قیمت پایانی به اینگونه می باشد که اگر میزان حجم معاملات صورت گرفته از حجم مبنا بیشتر باشد، میانگین محاسبه شده به عنوان قیمت پایانی سهم در تابلوی معاملات ثبت می شود، ولی اگر حجم مبنا پر نشود قیمت پایانی محاسبه قیمت مبنا به همان اندازه مورد تعدیل قرار می گیرد.

قیمت پایانی با این محاسبات مبنای قیمت‌گذاری روز بعد قرار می گیرد، به تعبیر دیگر قیمت پایانی امروز، دامنه نوسان قیمت فردا را مشخص می کند.

محاسبه قیمت پایانی در بورس

در حالت کلی قیمت پایانی طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

محاسبه قیمت پایانی هر نماد برای اعمال در محاسبات شاخص و در صورتی که نماد مذکور در آن روز معامله داشته باشد به شرح زیر است:

محاسبه قیمت پایانی

در این فرمول داریم:

فرمول محاسبه قیمت پایانی

اگر حجم معامله شده نماد از حجم مبنا بیشتر باشد، همان قیمت VWAP مبنای محاسبه قیمت پایانی در شاخص خواهد بود.

محاسبه قیمت پایانی در حالتی که حجم مبنا پر نشود

 • حجم معامله شده کمتر از حجم مبنا باشد:

محاسبه قیمت پایانی

محاسبه قیمت پایانی در صورتی که حجم معامله شده مساوی یا بیشتر از حجم مبنا باشد:

 • در این حالت داریم:

محاسبه قیمت پایانی در صورت پر شدن حجم مبنا

قیمت آخرین معامله در تابلو هر نماد بورسی چیست؟

به آخرین قیمتی که در آن روز معاملاتی صورت گرفته، قیمت آخرین معالمه گفت می شود که نام دیگر قیمت بسته شدن(Close Price) می باشد. قیمت آخرین معامله برای سفارش‌گذاری اهمیت زیادی دارد و به دلیل اینکه قیمت آخرین معامله نوسانات زیادی دارد برای اشاره به قیمت یک سهام، از قیمت پایانی استفاده می کنند.

سخن پایانی:

بر اساس آنچه گفته شد نتیجه می شود قیمت سهام برای روز بعد درواقع همان قیمت پایانی محاسبه شده طبق فاکتورهای نامبرده می باشد.

حجم مبنا چیست؟

حجم مبنا

در آموزش‌های پیشین با مفاهیم بورس و همچنین مباحثی مانند تابلوخوانی، نوسان‌گیری و شاخص بورس آشنا شدیم. در این آموزش، با حجم مبنا و قیمت پایانی آشنا می‌شویم و مثال‌هایی از محاسبه آن‌ها را بیان می‌کنیم.

حجم مبنا در بورس و محاسبه آن

حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون، در یک سال باید حداقل 20 درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را 250 فرض کنیم، حجم مبنای روزانه 0.0008 (هشت ده هزارم) کل سهم است. مثلاً اگر شرکتی 100 میلیون سهم داشته باشد، حجم مبنای آن 80 هزار سهم خواهد بود. بنابراین، باید حداقل 80 هزار سهم معامله شود تا تغییرات قیمت آن روز در سهم اعمال شود.

حجم مبنا

حداکثر مبلغ حجم معاملات حجم مبنا یک میلیارد تومان است؛ بدین معنا که اگر ارزش 0.0008 تعداد سهم یک شرکت از یک میلیارد تومان بیشتر شود، عدد مورد نظر را کاهش می‌دهند، یعنی یک میلیارد تومان را با تعداد سهم شرکت مورد نظر معادل کرده و آن را مبنای محاسبه قرار می‌دهند. حداقل ارزش معادله نیز باید 50 میلیون تومان باشد. این به آن دلیل است که شرکت‌هایی که سهم آن‌ها قیمت بالایی دارد، اگر بخواهند حجم مبنا را 0.0008 در نظر بگیرند، ممکن است ارزش معاملاتی‌شان خیلی زیاد باشد. به همین دلیل است که سقفی به عنوان حداکثر در نظر گرفته می‌شود.

البته این فرمول طی سال‌ها تغییر کرده و در سال 93 به 0.0004 (چهار ده هزارم) کل سهام شرکت رسیده است.

حجم مبنا

محاسبه قیمت پایانی

در تابلوی معاملات، دو قیمت مشاهده می‌کنیم: قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله یا آخرین قیمت. شاید هنگام دیدن تابلوی معاملات یک سهم، این پرسش در ذهنتان ایجاد شده باشد که قیمت پایانی چیست و چگونه محاسبه می‌شود. قیمت پایانی یک سهم در یک روز، برابر با میانگین قیمت‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود. اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبتِ افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.

در حقیقت، قیمت پایانی میانگین موزون معاملات است. برای مثال، فرض کنید در یک سهم، معامله‌ای انجام شده که با 4 درصد افزایش قیمت همراه بوده، معامله دیگری با 2 درصد افزایش، معامله‌ای با یک درصد کاهش و… . با توجه به اینکه در هریک از این معاملات مربوط به سهم مورد نظر حجم چقدر بوده است، میانگین وزنی قیمت معاملات محاسبه شده و به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود.

برای مثال، فرض کنید سهمی در قیمت مثبت 5 درصد معامله شود. اگر تعداد سهام معامله شده بیشتر از 80 هزار باشد، این 5 درصد اعمال شده و مبنای قیمت روز بعد معاملات قرار خواهد گرفت. اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی بر اساس نسبت این حجم به حجم مبنا محاسبه می‌شود. برای مثال اگر حجم مبنای سهمی 80 هزار باشد و 40 هزار سهم با قیمت مثبت 5 درصد معامله شود، مقدار افزایشِ قیمت 2.5 درصد برای قیمت پایانی در نظر گرفته خواهد شد. البته این حجم مبنا که درباره آن بحث کردیم، مربوط به شرکت‌های ثبت شده در بورس است.

آخرین قیمت، قیمت آخرین معامله‌ای است که انجام شده است.

فرمول محاسبه قیمت پایانی به صورت زیر است:

حجم مبنا

که در آن، پارامترها به صورت زیر هستند:

که در آن، پارامترها به صورت زیر هستند:

 • P 1 : قیمت پایانی روز قبل
 • P 2 : قیمت پایانی روز جاری
 • ¯ P 2 : میانگین وزنی قیمت در روز جاری
 • N : حجم معاملات
 • M : حجم مبنا

اگر M/ N بزرگ‌تر یا مساوی با یک باشد، این نسبت را برابر با یک در نظر می‌گیریم. در غیر این صورت، همان مقدار کوچک‌تر از یک را می‌نویسیم.

بزرگ‌تر یا مساوی با یک باشد، این نسبت را برابر با یک در نظر می‌گیریم. در غیر این صورت، همان مقدار کوچک‌تر از یک را می‌نویسیم.

مثال ۱. محاسبه میانگین وزنی

قیمت پایانی یک سهم 15.000 ریال است. میانگین وزنی قیمت سهمی را به دست آورید که اطلاعات معاملات آن به صورت زیر است:

10.000 سهم با قیمت مثبت 5 درصد قیمت پایانی
15.000 سهم با قیمت منفی 1 درصد قیمت پایانی
22.000سهم با قیمت مثبت 2.5 درصد قیمت پایانی
50.000سهم با قیمت پایانی
پاسخ: میانگین وزنی قیمت به صورت زیر به دست می‌آید:‌

حجم مبنا

بنابراین، میانگین وزنی قیمت سهم، 1.500 به علاوه 0.93 درصد، یعنی 15.139 ریال است.

مثال 2. محاسبه حجم مبنا

فرض کنید تعداد سهام یک شرکت، 200 میلیون باشد. حجم مبنای آن را محاسبه کنید.

پاسخ: همان‌طور که گفتیم، حجم مبنا برابر با 20 درصد تعداد کل سهم تقسیم بر 250 روز کاری است. بنابراین، داریم:

حجم مبنا

بنابراین، حجم مبنا در سهم مورد نظر، 160.000 است.

مثال 3. محاسبه قیمت پایانی

فرض کنید اطلاعات مربوط به معاملات سهام مثال قبل، به صورت زیر باشد:

قیمت پایانی روز قبل: 20.000 ریال
میانگین وزنی قیمت سهم در روز جاری: 20.800 ریال
تعداد سهام معامله شده: 80.000 سهم
قیمت پایانی روز جاری را حساب کنید.

پاسخ: طبق فرمولی که برای قیمت پایانی ارائه کردیم، مقادیر زیر را داریم:

 • P 1 = 20 , 000
 • ¯ P 2 = 20 , 800
 • M = 160 , 000
 • N = 80 , 000

همان‌طور که می‌بینیم،‌ حجم معاملات روز جاری کمتر از حجم مبنا است و نمی‌توانیم قیمت پایانی را برابر با میانگین وزنی قیمت معاملات قرار دهیم. قیمت پایانی روز جاری به صورت زیر محاسبه می‌شود:

حجم مبنا

مثال 4. محاسبه قیمت پایانی

اطلاعات مثال قبل را در نظر بگیرید، با این تفاوت که در اینجا حجم معاملات 200.000 است. قیمت پایانی سهم را در روز جاری به دست آورید.

حجم مبنا

قانون جدید حجم مبنا

بر اساس اعلام شرکت بورس اوراق بهادار، از تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸، حجم مبنای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس فرمول قبلی (ماده واحده مصوب ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) 4 در 10 هزار سهام شرکت است، به شرطی که حداقل ارزش مبنا برای تمامی شرکت‌ها برابر با 50 میلیارد ریال و حداکثر ارزش مبنا برای شرکت‌های با سرمایه 20 هزار میلیارد ریال و بالاتر، 120 میلیارد ریال و برای شرکت‌های با سرمایه کمتر از 20 هزار میلیارد ریال، 100 میلیارد ریال تعیین باشد.

همچنین، تعداد حجم مبنای هر سهم بر اساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می‌شود.

سخن پایانی

در این مطلب به مفهوم حجم مبنا و نحوه محاسبه‌اش پرداختیم؛ سپس قیمت پایانی را شرح دادیم و روش محاسبه آن را نیز بیان کردیم. در همین رابطه، مثال‌هایی نیز جهت درک بهتر توضیحات شرح داده شدند. حال اگر پرسش و دیدگاهی در این زمینه دارید، از شما دعوت به عمل می‌آوریم تا آن را از طریق بخش نظرات در ادامه صفحه با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.

روش محاسبه قیمت نهایی کابینت| ویژه مشتریان حرفه ای کابینت!

روش محاسبه قیمت نهایی کابینت| ویژه مشتریان حرفه ای کابینت!

3.9 62

اگه تا بحال با طراحی و نصب کابینت سر وکار داشته باشین حتماً می‌دونین که کابینت سازها برای محاسبه‌ی قیمت نهایی کابینت کلی قِلِق دارن و وقتی ازشون بخواین نحوه محاسبه رو براتون توضیح بدن معمولاً به ارائه‌ی قیمت متری اکتفا می‌کنن. خب البته حق دارن چون توضیح دادن ریز محاسبات برای فردی که هیچ اطلاعی نسبت به نحوه‌ی محاسبه قیمت نهایی کابینت نداره کار سختیه!

اما در این مطلب ما می‌خوایم کمکتون کنیم تا با زبان کاملاً ساده متوجه روش محاسبه‌ی قیمت کابینت بشین و مثل یک مشتری کااااملاً حرفه‌ای انتظارات به جای خودتون رو از کابینت ساز تقاضا کنین.

در این مطلب به موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • بخش اول: فرمول اساسی در محاسبه قیمت کابینت چیه؟

اینو بگیم که اگه حوصله ندارین این مقاله رو بخونین و بعدش محاسبات رو خودتون انجام بدین، ما براتون یک ماشین حساب مخصوص برای محاسبه‌ی قیمت انواع کابینت طراحی کردیم. روی لینک زیر کلیک کنین:

ماشین حساب

بخش اول: فرمول اساسی در محاسبه قیمت کابینت چیه؟

اگه بخوایم بصورت خیلی خیلییی ساده فرمول محاسبه‌ی هزینه کابینت آشپزخونه رو بگیم، اینه:

ضریب مربوط به هر آیتمِ کابینت * طول همون آیتم * قیمت متری کابینت = قیمت نهایی کابینت آشپزخونه

این فرمول نشون میده که قیمت نهایی کابینت شامل موارد زیر است:

 1. تعیین آیتم‌های موجود در طراحی کابینت
 2. دانستن ضریب مربوط به هر آیتم کابینت
 3. محاسبه طول هر آیتم
 4. دانستن قیمت متری کابینت

در ادامه هر یک از این موارد رو بررسی می‌کنیم. اول بریم ببینیم منظورمون از این کلمه «آیتم» چیه؟

منظورمون از آیتم‌های کابینت چیه؟ برای محاسبه قیمت نهایی، باید چه آیتم‌هایی رو بررسی کنیم؟

هر کابینتی از بخش‌های مختلفی تشکیل میشه که هر کدوم بسته به میزان متریالی که نیاز دارن و طرحشون قیمت متفاوتی دارن. مجموع این آیتم‌هاست که قیمت نهایی کابینت آشپزخانه رو مشخص می‌کنه. این آیتم‌ها عبارتند از:

 1. کابینت زمینی
 2. کابینت دیواری
 3. کابینت کمدی
 4. کابینت ویترینی
 5. کانتر یخچال
 6. اُپن یا جزیره
 7. صفحه کابینت برای روی ماشین لباسشویی و ماشین ظرف شویی
 8. ضد آب کردن کابینت زیر سینک

در بخش دوم همین مطلب هر کدوم از این آیتم‌ها رو توضیح میدیم که چی هستن تا بتونین مشخص کنید که در طراحی کابینت تون دوست دارین از کدوم یکی از این آیتم‌ها استفاده کنین.

ضرایب هر آیتم چقدره؟

در مورد ضرایب هر آیتم به طور مفصل در بخش دوم توضیح میدیم. اما بذارین اینجا خیلی خلاصه بگیم ضرایب یعنی چی؟

فرض کنین قیمت یک متر کابینت ام دی اف ایرانی 1 میلیون و 400 هزار تومان باشه. این قیمت 100 درصد از قیمتِ متریِ کابینته. یعنی قیمت یک متر کابینت استاندارد که شاملِ موارد زیر است:

 • یک متر یونیت کابینت دیواری (به عمق 30 سانتیمتر و ارتفاع 70 سانتیمتر)
 • یک متر یونیت کابینت زمینی (به عمق 60 سانتیمتر و ارتفاع 90 سانتیمتر)
 • درب یونیت‌ها
 • کلیه یراق آلات شرکتی (لولا، دستگیره، پایه، قرنیز، جک پمپی یا ساعتی و …)
 • یک متر صفحه کابینت شرکتی
 • یک متر پاخور، زیرچراغ و تاج
 • کلیه ابزارآلاتی که برای نصب یک متر کابینت زمینی و دیواری بکار میره.

اما برای اینکه بتونیم قیمت واقعی و تمام شده‌ی کابینت آشپزخونه رو محاسبه کنیم، باید جدا جدا قیمت هر آیتم (کابینت زمینی، کابینت دیواری، کابینت کمدی و …) رو محاسبه کنیم و در طول همون آیتم ضرب کنیم. یعنی ببینیم هزینه هر متر کابینت زمینی چقدره و بعد در طولش ضرب کنیم.

خب ما 100 درصد از قیمتِ متریِ کابینتِ MDF ایرانی (همون 1,400,000 تومان) رو داریم، باید ببینیم کابینت زمینی چقدر از این 100% رو شامل میشه، کابینت دیواری چند درصد و الی آخر.

در جدول زیر این ضرایب ارائه شده است. به عنوان مثال همونطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنین، هزینه هر متر کابینت زمینی 60% از قیمت کل است. بنابراین ضریب کابینت زمینی میشه 60%.

طول هر آیتم آشپزخونه چیه و چطور محاسبه میشه؟

همونطور که گفتیم، برای اینکه هزینه‌ی هر آیتمِ کابینت رو محاسبه کنین باید قیمتش رو در طول اون آیتم ضرب کنین (البته به شرطی که عمق و ارتفاع کابینت در حالت استاندارد باشه). حالا بریم ببینیم طول رو چطور باید محاسبه کرد؟ به تصویر زیر نگاه کنین:

محاسبه کابینت

همونطور که در تصویر بالا مشخصه، طول هر آیتم برابر است با اندازه‌ی بُعدی که به موازات زمین قرار داره، که در تصویر بالا طول کابینت زمینی و طول کابینت دیواری هر دو برابر با 100 سانتیمتر است.

قیمت متری کابینت چقدره؟

قیمت متری کابینت کاملاً وابسته به اینه که شما چه نوع کابینتی انتخاب کنین. مثلاً کابینت ممبران نسبت به کابینت ام دی اف گرون‌تره. یا کابینت هایگلاس طبیعتاً از کابینت چوبی ارزون تره!

ما در مطلب زیر قیمت‌های متری و به روز برای هر نوع کابینت رو ارائه کردیم:

پس لطفاً اول انتخاب کنین که چه نوع کابینتی می‌خواین، بعدش روی لینک بالا کلیک کنین و قیمت متری کابینتِ مورد نظرتون رو پیدا کنین. بعد دوباره بیاین اینجا تا بریم سراغ ادامه‌ی قضیه…

بخش دوم: معرفی آیتم‌های مختلف کابینت آشپزخانه و ضرایب هر کدام

یادتونه در بالا گفتیم که برای محاسبه‌ی قیمت نهایی کابینت آشپزخونه باید قیمت آیتم‌های مختلف کابینت رو محاسبه قیمت مبنا با هم جمع کنین؟؟ حالا در این بخش قراره با هر کدوم از این آیتم‌ها و ضرایب شون بیشتر آشنا بشین. یبار دیگه به لیست زیر نگاه کنین:

کابینت زمینی

 1. کابینت زمینی
 2. کابینت دیواری
 3. کابینت کمدی
 4. کابینت ویترینی
 5. کانتر یخچال
 6. اُپن یا جزیره
 7. صفحه کابینت برای روی ماشین لباسشویی و ماشین ظرف شویی
 8. ضد آب کردن کابینت زیر سینک

1. کابینت زمینی

اولین و مهمترین بخش در هر کابینت آشپزخونه ای، کابینت زمینی هست. همونطور که در تصویر زیر می‌بینین، کابینت زمینی بخشی از کابینته که روی زمین قرار می‌گیره و صفحه کابینت روی اون نصب میشه.

بطور کلی کابینت زمینی، شامل کابینت های زمینیِ معمولی که توی اونها کشو و طبقه ایجاد میشه، کابینتِ زمینیِ زیر سینک، کابینتِ زمینیِ زیر گازِ رومیزی، و خلاصه کلِ طول قسمتهایی که روی زمین نیاز به کابینت دارن میشه.

پس برای محاسبه‌ی طول کابینت زمینی باید طول تمامی این قسمت‌ها رو محاسبه کنین (به شکل زیر نگاه کنین).

 • نکته 1: کانتر یخچال، گاز زمینی و بخش‌هایی که کابینت کمدی دارن رو نباید جزو کابینت زمینی حساب کرد.
 • نکته 2: برای قسمت‌هایی که در گوشه به هم میرسن، دقت کنین که دو بار اونها رو حساب نکنین.

ضریب کابینت زمینی چقدره؟

ضریب کابینت زمینی معادل 60 درصد است. یعنی اگه قیمت یک متر کابینت 1 میلیون تومان باشه، قیمت کابینت زمینی 600 هزار تومان است.

2. کابینت دیواری

کابینت دیواری بخشی از کابینت آشپزخونه است که هیچ نوع اتصالی به زمین نداره و روی دیوار نصب شده است. لزومی نداره که هر بخشی که کابینت زمینی داره الزاماً کابینت دیواری هم داشته باشه یا برعکس. این دو تا می‌تونن کاملاً مستقل نسبت به هم و بر اساس طراحی در قسمت‌های مختلف آشپزخانه بکار برن.

کابینت دیواری

 • نکته 1: ارتفاع استاندارد برای کابینت دیواری 70 سانتیمتره. اما ارتفاع 90 سانتیمتر هم رایج هست که طبیعتاً قیمت بیشتری هم داره.
 • نکته 2: بخش‌های بالای گاز یا بالای سینک که شکل متفاوت تری دارن هم بخشی از کابینت دیواری هستن و برای محاسبه‌ی طول کابینت دیواری باید در نظر گرفته بشن.
 • نکته 3: برای قسمت‌هایی که در گوشه به هم میرسن، دقت کنین که دو بار اونها رو حساب نکنین.

ضریب کابینت دیواری چقدره؟

 • اگر ارتفاع کابینت دیواری استاندارد (یعنی 70 سانتیمتر) باشه، ضریب اون 40% است؛ و
 • اگر ارتفاع کابینت دیواری 90 سانتیمتر باشه، ضریب اون 60% میشه.

3. کابینت کمدی

به بخش‌هایی از کابینت که از روی زمین شروع شده و تا تراز کابینت‌های دیواری ادامه داره، کابینت کمدی می‌گن. به عبارت دیگه، در قسمت کابینت کمدی، کابینت به دو بخش زمینی و دیواری تقسیم نمیشه و بدون شکست از زمین تا بالا ادامه پیدا میکنه. در تصویر زیر یک نمونه کابینت کمدی که داخل اون فِر و مایکرویو کار شده رو مشاهده می‌کنین.

کابینت دیواری

ضریب کابینت کمدی چقدره؟

ضریب این بخش از کابینت سه برابر کابینت زمینی، یعنی 180 درصد است.

4. کابینت ویترینی

کابینت ویترینی بخش هست که اجناس دکوری داخلش قرار می‌گیره و بدنه‌ی تمام رنگی دارن. به عبارت دیگه داخل کابینت ویترینی هم بخشی از نماست (تصویر زیر رو ببینین).

کابینت ویترینی

ضریب کابینت ویترینی چقدره؟

بطور کلی ضریب کابینت ویترینی دو برابر کابینت زمینی یا دیواری است. یعنی:

 • اگه کابینت ویترینی زمینی باشه، ضریب اون دو برابر کابینت زمینی یعنی 120 درصد است؛ و
 • اگه کابینت ویترینی دیوای باشه، ضریب اون 80 درصد است.

5. کانتر یخچال

بخشی از کابینت که اطراف یخچال رو احاطه می‌کنه، کانتر یا کاور یخچال به حساب میاد (تصویر زیر). طول کانتر یخچال (اندازه این بخش به موازات زمین) حدوداً 10 سانتیمتر بیشتر از عرض یخچال هست.

کانتر یخچال

ضریب کانتر یخچال چقدره؟

کانتر یخچال ضریب نداره. معمولاً حدود 10 سانتمیتر به عرض یخچال اضافه کرده (یعنی طول کانتر یخچال محاسبه میشه) و در قیمت متریِ کابینت ضرب می‌کنن تا هزینه‌ی کانتر یخچال بدست بیاد.

6. جزیره یا اُپن

ویژگی متمایز کننده‌ی جزیره و اُپن از کابینت زمینی اینه که به دیوار وصل نمیشن. یعنی معمولاً دو طرف طولی اونها نما داره.

ابعاد استاندارد جزیره مثل کابینت زمینی است، یعنی ارتفاع 90 سانتیمتر و عرض 60 سانتیمتر. طول جزیره و اپن هم مثل سایر قسمت‌ها، همون بِعدی هست که به موازات زمین کشیده شده است.

جزیره اپن

ضریب اپن یا جزیره چقدره؟

 • اپن اگه ساده باشه، ضریبی معادلِ 1.5 برابر کابینت زمینی یعنی 90% قیمت کل داره؛ اما
 • اگه اپن بصورت دکوراتیو کار بشه، ضریب اون تا 145% متغیره.

7. صفحه‌ی روی کابینت

همونطور که در بخش اول گفتیم، قیمت صفحه کابینت در قیمت متری کابینت لحاظ شده است. اما برای بعضی بخش‌ها مثل قسمتی که ماشین لباس شویی یا ظرف شویی نصب شده و طول اون قسمت‌ها در کابینت زمینی لحاظ نشده است، باید قیمت صفحه کابینت بصورت جداگانه محاسبه شده و به قیمت کل اضافه بشه.

صفحه روی کابینت

نکته مهم: قیمتی که برای صفحه کابینت در قیمت متری انواع کابینت لحاظ شده است مربوط به صفحه کابینت از نوع شرکتی (ام دی اف) است. اگر دوست دارین از انواع دیگه صفحه کابینت (مثلاً کورین، کوارتز، سنگ طبیعی و یا حتی چوبی) استفاده کنین باید اختلاف قیمت اونها رو به قیمت نهایی کابینت اضافه کنین.

ضریب صفحه کابینت برای روی ماشین لباسشویی و ماشین ظرف شویی چقدره؟

این قسمت ضریب نداره و برای محاسبه قیمتش باید طول قسمت ماشین لباسشویی (حدود 62 سانتیمتر)، ماشین ظرفشویی و سایر موارد مشابه رو حساب کرده و در قیمت صفحه کابینت ضرب کنین.

8. کابینت زیر سینک بصورت ضد آب

یونیت کابینت زیر سینک در معرض رطوبت و آب هست. از طرفی معمولاً برای یونیت کابینت‌ها از ام دی اف سفید استفاده میشه که مقاومت خوبی در برابر رطوبت نداره. بنابراین، پیشنهاد ما اینه که برای کابینت زیر سینک از متریال PVC که ضد آب هست استفاده بشه.

در صورت استفاده از PVC بجای ام دی اف در یونیت کابینت زیر سینک، تقریباً 300,000 تومان به قیمت نهایی اضافه میشه که البته با توجه به مزایای ثانویه این تصمیم و کاهش هزینه‌های تعمیرات در آینده، بسیار مقرون به صرفه است.

بخش سوم: مثال برای محاسبه قیمت کابینت

در جدول زیر مثالی برای محاسبه قیمت کابینت ارائه شده است تا بصورت کامل با روند محاسبات آشنا بشین.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.